Varsel om planoppstart av privat detaljregulering - Silsand sør 2, PID 202202 - Frist 4. juli

Planutvalget i Senja kommune vedtok den 28.04.2022 at privat planprosess for detaljregulering kan startes opp på Silsand sør. 

Planområdet på 142 dekar omfatter et ubebygd område (74 daa) og et ferdig utbygd boligfelt (68 daa). 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Planoppstart:

Planinititativ ble behandlet i Utvalg for samfunnsutvikling (UFS sak 34/2022) den 31.03.2022. Utvalget vedtok utvidelse av planområdet.
Revidert planinitiativ ble behandlet i samme utvalg (UFS sak 59/2022) den 28.04.2022 og planutvalget vedtok at privat planprosess kan startes opp jfr. PBL §12-8. 

Invitasjon til informasjonsmøte

Privat plankonsulent Unicotec inviterer til informasjonsmøte mandag 20. juni 2022 kl. 18.00 i Strandveien 118, Finnsnes.
Invitasjon til arrangement - Unicotec

Frist for merknader til varsel om planoppstart

Merknader til varsel om planoppstart skal sendes til plankonsulent Unicotec.
Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten.
Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn.
Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200. Frist for innspill er satt til 4. juli 2022.

Om planen

Planområdet på 142 daa omfatter et ubebygd område (74 daa) og et
ferdig utbygd boligfelt (68 daa).
Detaljreguleringen vil erstatte gjeldende reguleringsplaner 24, 217, E217, 217-1 og 326, som har tilsvarende formål, men behov for rydding og oppgradering.
Plankonsulenten og planmyndighet Senja kommune har vurdert at planen medfører ikke krav om konsekvensutredning etter kapittel 4 i plan- og bygningsloven og KU-forskriften.

Det er aktuelt å inngå en utbyggingsavtale for teknisk infrastruktur i henhold til PBL kapittel 17. Utarbeidelse og forhandling av avtale løper parallelt med planprosessen.

Plandokumenter

Alle aktuelle plandokumenter og kart ligger tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister.

Plandokumenter - Senja kommune
Plandokumentene er også tilgjengelig på www.unicotec.no.