Varsel om planoppstart - PID 202302 - Privat detaljregulering boligbebyggelse på Nygårdsplatået, Finnsnes - FRIST 14. august 2023

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok planoppstart i UFS sak 34/23 den 2/3-2023. Plankonsulent Unicotec gir med dette melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag til detaljreguleringsplan for felt DB8, Nygårdsplatået i Senja kommune. Forslagsstiller er Consept Eiendom AS.

Om planen

Planområdet på 5,9 daa omfatter GNR/BNR 44/1181 og del av GNR/BNR 44/1052, og inngår i Sentrumsplan Finnsnes. Detaljreguleringen vil legge til rette for etablering av boligblokkbebyggelse på 44/1052 og grønnstruktur på 44/1181.

Plankonsulenten og planmyndighet Senja kommune har vurdert at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning etter kap. 4 i plan- og bygningsloven og KU-forskriften. Som en del av planarbeidet vil det gjøres en nærmere vurdering av estetiske og landskapsmessige konsekvenser, utsikt fra etablert bebyggelse og lys/skygge-forhold.

Dette legges til grunn for best mulig utforming og plassering i plan og høyde av tiltaket.
Det kan være aktuelt å inngå en utbyggingsavtale for teknisk infrastruktur i henhold til pbl kap. 17. Utarbeidelse og forhandling av avtale vil da løpe parallelt med planprosessen.

Se planområde direkte i Kommunekart...

Planomiss for PID 202302 - Privat detaljregulering boligbebyggelse på Nygårdsplatået, Finnsnes

Medvirkning

Grunneiere, naboer og andre interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Innspill kan sendes via e-post til post@unicotec.no eller brevpost til Unicotec v/Monica Schultz, Kveldroveien 29, 8484 Risøyhamn. Plankonsulent kan nås på telefon 456 30 200. Frist for innspill er satt til 14. august 2023

Plandokumenter:

Alle plandokumenter kan sees og lastes ned fra Senja kommune sitt planregister:

Planregister Senja kommune...