Vedtak om endringer og nye navn på adresseparseller - Frist 27. mai

Vedtak om endringer og nye navn på adresseparseller - Frist 27. mai

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok den 31.03.2022 i sak 31/2022  endringer og nye navn for adresseparseller. Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages, av dem som etter § 6 bokstav a-c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.

De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Frist for klage

En eventuell klage skal sendes til Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes.

Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Når du tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sendes saken videre til klagenemnda for stedsnavnsaker, som er oppnevnt av Kulturdepartementet.

Klagefrist er satt til 27.mai 2022.

31.03.22 Vedtak om endringer og nye navn på adresseparseller (PDF, 3 MB)