Bestill møte med byggesaksbehandler

Når du planlegger et byggeprosjekt eller ønsker å søke om fradeling av en tomt, kan du bestille et møte med en av våre saksbehandlere for å få hjelp og veiledning.

Avtal møte

Du kan reservere en halvtimes telefonmøte i tidsrommet mandag–torsdag fra kl. 9–15.

Byggesak foretrekker telefonmøter, men hvis du ønsker å møte personlig på Senja rådhus ved byggesaksavdelingen, så velger du det alternativet når du bestiller.

Før du bestiller bør du lese informasjonen om byggesaker her på nettsiden. På lenken under kan du bestille:

 Booking - reserver møte med byggesaksbehandler

I skjemaet må du fylle ut:

For at saksbehandler  kan være best mulig forberedt til møtet, må følgende informasjon fylles ut når du bestiller møte: 

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Gårds- og bruksummer, og adresse til berørt eiendom
 • Hva saken gjelder. for eksempel nybygg, tilbygg eller garasje

I notatfeltet kan du i tillegg skrive spørsmål du trenger svar på. For eksempel: 

 • Om utbyggingen er søknadspliktig
 • Hvilken plan som gjelder for eiendommen
 • Generelle spørsmål vedr. søknadsprosessen
 • Hvilke skjema som må leveres

Mindre prosjekter

For byggeprosjekter som du selv kan søke om (søknad uten ansvarsrett), kan du møte kommunen alene. For mer informasjon og veiledning for byggeprosjekter uten ansvarsrett, se lenken under: 

Direktoratet for byggsikkerhet - bygge selv 

Forhåndskonferanse med foretak

For tiltak som krever at du engasjerer et foretak til å ta seg av hele søknadsprosessen (kalt ansvarlig søker), bør du ha med deg noen fra foretaket til møtet. Dette kalles forhåndskonferanse, og er et frivillig møte mellom deg og en byggesaksbehandler før søknaden sendes inn.

På den måten sikrer du at du får den informasjonen du trenger tidlig i planleggingen av byggeprosjekter. Det gjør behovet for omprosjektering mindre, det gir bedre søknader og dermed også raskere og bedre saksbehandling. 

En forhåndskonferanse er mest egnet når du har flere og kompliserte spørsmål som det ikke er enkelt å få avklart i et ordinært møte med byggesakskontoret eller ved en skriftlig forespørsel.

Aktuelle spørsmål kan være:

 • Uklare reguleringsbestemmelser
 • Eventuelle dispensasjoner
 • Krav om uavhengig kontroll
 • Større utbyggingsprosjekt som skal gjennomføres trinnvis
 • Uttalelse fra andre myndigheter

For at du skal få størst mulig utbytte av møtet må du oppgi gnr/bnr og type tiltak i bestillingen, legge ved kartutsnitt med tiltaket inntegnet, og legge ved tegninger/skisser av eksisterende og ønsket situasjon. Alternativt kan bilder som viser eksisterende situasjon vedlegges.

Bestilling kan gjøres via lenken under. En saksbehandler vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon og avtale møtetidspunkt. Møtet skal avholdes innen to uker etter at tilstrekkelige opplysninger er mottatt.

Skjema - Forhåndskonferanse bestilling

Større prosjekter

Dersom prosjektet krever regulering er et møte obligatorisk og du må ha med deg en fagkyndig plankonsulent. Dette kalles oppstartsmøte.