Arbeidet med ny Gryllefjord skole går som planlagt

Utredningen av forprosjektet for ny Gryllefjord skole går som planlagt, og skal overleveres Senja kommune medio oktober 2023. 

Mål for prosjektet er å bygge ny skole i Gryllefjord med tilhørende gymsal, svømmehall og samlokaliserte kommunale funksjoner.

Til politisk behandling

I og med at det aktuelle tomteområdet ligger i et område som må utbygges i et betydelig større omfang enn bare skoletomta, er det besluttet som en egen entreprise.   

Arbeidet med å utforme grunnentreprisen pågår, og følgende elementer inngår i dette delprosjektet: 

  • Opparbeidelse av tomtearealet – massehåndtering 
  • Opparbeidelse av vei og parkering
  • Vann, overvann og avløpsanlegg, inkl. omlegging av hovedvannledning
  • Tilførsel elektrisk kraft og alternative energikilder for oppvarming 

Saken kommer til politisk behandling i kommunestyret 23. november.  

Etter dette er planen å kunne lyse ut konkurransegrunnlaget for grunnarbeidene.

Parallelt med dette kan arbeidet med utlysning av en totalentreprise for bygget igangsettes.

Mer om prosjektet ny Gryllefjord skole - Senja kommune