Gode innspill på folkemøte om friluftsområde

Denne uken inviterte kommunen grunneiere og oppsittere til bygdehuset i Ersfjord, til orienteringsmøte og avklaringer om erverv av eiendom. Andre som hadde interesse og ønsket å møte, var også velkomne.

Målet med prosjektet er en planlagt utvidelse av infrastruktur, for friluftslivsområdet på Ersfjordstranda.

Liste ble lagt ut for registrering av deltakere ved ankomst, hvor 9 av 18 personer oppga å representere/være hjemmelshaver.

Orientering om prosjektet

Reguleringsplanen fra 2018 for friluftslivsområdet rundt gulldoen, ble presentert.

Kato Fredriksen, prosjektleder, satte videre søkelys på hvilke tiltak som er planlagt og bakgrunnen for grunnervervet.

Nedsatt hastighet og parkeringsregulering

Under presentasjon av skiltplanen kom det innspill fra deltakerne på folkemøtet, om at det også burde vært parkering forbudt inne i bygda.

Kommunen er enig i at det er et relevant innspill, og burde vært tatt høyde for i skiltplanen som nå er i behandling.

- Vi vil derfor vurdere å etablere en ny skiltplan for fylkeskommunal- og kommunal vei gjennom bygda, sier Kato Fredriksen.

Fra de frammøtte kom det også ønske om innføring av p-forbudt uavhengig av byggeplaner, og at det innføres restriksjoner og økt tilsyn for bruken av området.

Rundt 18 innbyggere møtte opp på folkemøtet 24. april, hvorav 9 er eller representerer hjemmelshaver. Alle foto Senja kommune.

Kommunen forklarte hva som kan oppnås med å gjennomføre prosjektet.

Blant annet vil det bli mulig å kreve parkeringsgebyr, som vil gi økonomisk grunnlag til å forvalte området. Dette gjennom håndheving og oppsyn.

Planlagte utbygginger

Prosjektlederen presenterte planene for de utbyggingstiltakene som inngår i fase 1 og 2.

Utbygging av avløpsnett og økt parkeringskapasitet ved gulldoen, er sentralt.

Det kom en del innspill og spørsmål om enkelte av tiltakene.

  • Blant annet størrelsen på stoppelomme og kommunale utslippsanlegget for avløp/spillvann.
  • Og det ble uttrykt noe misnøye med planer og utbyggingstakt.
Fra kommunen stilte Wenche Pedersen, virksomhetsleder for Plan og utvikling, Kato Fredriksen, prosjektleder, Geir J. Fredriksen, prosjektkoordinator og Sicilie Kanebog, advokat i Eurojuris.

- De opplever å ikke bli tatt på alvor i forhold til de problemene som har oppstått og som plager bygdefolket, forteller Kato Fredriksen. 

Formålet med grunnervervet, er å legge til rette for bedre struktur og fasilitering av eksisterende turiststrøm.

På den måten kan ulempene for beboerne begrenses.

Grunnerverv er også en grunnleggende forutsetning for å kunne utløse statlige tilskudd.

- Kommunen er klar til å iverksette, så snart grunnervervet er på plass, forklarer Kato Fredriksen. 

Kun på den måten er det mulig å komme i posisjon til å håndtere de utfordringene som har oppstått, poengterer han.

Orientering om eiendom og grunnerverv

Sicilie Kanebog, advokat i prosjektet,  innledet med presentasjon av bakgrunn for kommunens ønske om et folkemøte.

- Det er fattet vedtak om ekspropriasjon, og saken er i prosess. Målet med møtet er å klargjøre hva som kan være veien videre, forteller hun.

Utsnitt av områdeplan for utbyggingsområdet, som viser etablering av stoppelomme med midlertidig toalett og utvidelse av eksisterende parkeringsplass. Østengen & Bergo.

Det er tre alternativer for grunnerverv:

  • Frivillig avtale
  • Avtale om forhåndstiltredelse og skjønn
  • Ekspropriasjon (tvungen skjønn)

Hun ga en grundig gjennomgang av det juridiske grunnlaget for ekspropriasjonsvedtaket og et eventuelt rettslig skjønn.

- Frivillig avtale er likevel fortsatt en mulighet og foretrukket fra kommunens side, sier Sicilie Kanebog.

Dette alternativet er mest benyttet og anbefales i denne saken, da det vil kunne gi åpning for forhandlinger om eventuelle tilpasninger.

Flere inngikk frivillig avtale

Det aktuelle arealet på ca. 3,2 mål er vedtatt ekspropriert.

Under møtet ble det åpnet for direkte dialog med den enkelte grunneier i sakens anledning.

Fem grunneiere inngikk frivillig avtale om kommunalt kjøp av fast eiendom for sine respektive andeler. Disse fem grunneierne representerer rundt 2/3 av eiendommen.

Andre tok med seg aktuelle papirer, og kommunen avventer tilbakemelding.

Øvrige grunneiere ble oppfordret til å kontakte kommunen, dersom de i etterkant finner å kunne inngå frivillig avtale, eventuelt avtale om skjønn.