Nye Dansesletta barnehage

Prosjektet gjelder bygging av en ny barnehage for alle tre avdelingen i Dansesletta barnehage. Det nye bygget skal stå ferdig i slutten av november 2025, og vil ha plass til 66 barnehageplasser og 15 ansatte.

Illustrasjon Dansesletta barnehage.

Prosjektets navn

  • Nye Dansesletta Barnehage
  • Prosjektleder og kontakt: Lars Helge Hansen, prosjektleder, Stab samfunnsutvikling, Senja kommune

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres

Senja kommune skal bygge et nytt barnehagebygg i Vangsvik, som skal samle de tre avdelingene i Dansesletta barnehage, plassert på tomta ved siden av Vangsvik bygdehus.

Barnehagen dimensjoneres for 66 plasser og planlegges med en viss grad av fleksibilitet når det gjelder intern organisering av avdelinger.

Forprosjektet ble gjennomført i et samarbeid mellom eksterne rådgivere, prosjektleder og representanter for ledelsen, ansatte og foreldre i Dansesletta barnehage.

Byggingen vil bli gjennomført som et samarbeid mellom totalentreprenør, med sine underentreprenører, og Senja kommune med representanter for ledelsen, ansatte og foreldre i Dansesletta barnehage.

Mandat

Forprosjektet ble vedtatt gjennomført i Senja Kommunestyre den 16. desember 2021, K-sak 192/2021.

Forprosjektet ble fremlagt for behandling og bygging av barnehagen ble vedtatt den 7. september 2023, K-sak 108/2023

Mål

Målet med prosjektet er å bygge et nytt bygg for Dansesletta barnehage.

Varighet for prosjektet

Forprosjektet ble startet ved at brukergruppen i 2022 jobbet med en beskrivelse av sine behov. Ekstern rådgiver utarbeidet et komplett forprosjekt 1. halvdel av 2023, med utgangspunkt i beskrivelsen og møter med brukergruppen, Forprosjektet ble fremlagt for politisk behandling i møtet 7. september 2023.

Kommunen gjennomførte en konkurranse for kontrakten som totalentreprenør for bygget, og inngikk kontrakt med Nord Norsk Bygg AS den 5. juni 2024. Totalentreprenøren skal fullføre sitt arbeid innen 30. november 2025.

Kostnader

Senja kommunestyre vedtok i sak 108/2023 ett budsjett på 114 900 000 kroner inkl. mva. for bygging av ny 3-avdelings barnehage i Vangsvik, basert på gjennomført forprosjekt. 

Status

Kommunen lyste ut totalentreprise for bygging nye Dansesletta barnehage den 8. mars 2024, med tilbudsfrist 21. mai. 

Kommunen signerte kontrakt med totalentreprenør Nord Norsk Bygg AS.

Oppstart på byggetomta er forventet høst 2024, med ferdigstillelse innen 30. november 2025.

Bakgrunn

  • Senja kommune utarbeidet et forprosjekt i løpet av 2023, utført av Norconsult AS.  Arbeidet har hatt fokus på løsninger som gir de beste forholdene for ansatte og barn, innenfor en realistisk ramme. Det har blant annet vært gjennomført brukermøter med de ansatte i Dansesletta barnehage og foreldrerepresentant, som har gjort et godt arbeidet med å kartlegge og fremme sine behov.
  • Senja kommunestyre behandlet forprosjektet, og vedtok byggingen av den ny barnehagen som en totalentreprise, i kommunestyresak 108/2023 i møtet 7. september 2023.
  • Kommunen har jobbet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag med tilhørende avklaringer og undersøkelser, siden vedtaket ble fattet.  
  • Kommunen lyste ut konkurranse for totalentreprisen 8. mars 2024, med tilbudsfrist 21. mai og kontraktsinngåelse 5. juni. 
  • Planlagt oppstart på byggetomta er september 2024, med ferdigstillelse innen 30. november 2025.

Nyttige informasjonslenker