Betaling for barnehageplass

Senja kommune bruker nasjonale makspriser for barnehageplass. I tillegg til maksprisen kommer matpenger. Det er mulig å reservere seg fra dette og sende mat med barnet selv.

Virksomhetslederen for barnehagene i Senja, Merete Henriksen og Toril Bjørkli, ønsker barn og foreldre velkommen. Her på vintersstid utenfor Furumoen barnehage.

Søskenmoderasjon

Om du har mer enn ett barn i barnehage, får du reduksjon i foreldrebetalingen.

Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.  Reduksjonen for det andre barnet er 50 prosent.

For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon.

Redusert foreldrebetaling

Det er to ordninger for redusert foreldrebetaling:

A. Redusert foreldrebetaling

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Dersom familiens inntekter er lavere enn 275 000 kr per år, kan du ha rett til redusert foreldrebetaling.

B. Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra august 2024 er inntektsgrensen satt til 642 700 kroner.

Hva slags dokumentasjon bruker kommunen ved behandling av søknaden

 • Kommunen innhenter siste tilgjengelige skattemelding fra Skatteetaten.
 • Dersom du ikke har selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan du som søker legge fram annen dokumentasjon for inntekt.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år

 • Søker kan legge fram dokumentasjon ved vesentlig og varig endring i inntekt eller stort inntektstap i husholdningen.
 • Det samme gjelder om det skjer endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
 • Inntil søknad foreligger, forblir betalingssatsen uendret. Redusert foreldrebetaling gis fra første hele måned etter søknadstidspunkt.

Hva menes med husholdning

 • Med husholdning menes familien hvor barnet bor ifølge folkeregisteret.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
 • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hvilke inntekter regnes med

 • Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
 • Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.

Hvordan søke

Søknaden leveres gjennom Foresattportalen, som krever sikker pålogging via ID-porten. Dette gjelder også de som har barn i private barnehager.

For å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 1. august.

Søker du etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet.

Hva slags dokumentasjon bruker kommunen ved behandling av søknaden

 • Kommunen innhenter siste tilgjengelige skattemelding fra Skatteetaten.
 • Dersom du ikke har selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan du som søker legge fram annen dokumentasjon for inntekt.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år

 • Søker kan legge fram dokumentasjon ved vesentlig og varig endring i inntekt eller stort inntektstap i husholdningen.
 • Det samme gjelder om det skjer endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
 • Inntil søknad foreligger, forblir betalingssatsen uendret. Redusert foreldrebetaling gis fra første hele måned etter søknadstidspunkt.

Mer informasjon

Kontaktpersoner