Hvordan klage på forhold i barnehagen

Er du misfornøyd med forhold i barnehagen, bør du som hovedregel først ta opp bekymringen eller klagen med pedagogisk leder eller barnehagestyrer og virksomhetsleder. 

Det er de som er ansvarlig for tilbudet og som skal samarbeide med alle foreldre. Du kan også ta saken opp i barnehagens samarbeidsutvalg. 

Klage på det pedagogiske tilbudet 

Barnehagene er en del av utdanningsløpet, og alle barnehager skal ha god kvalitet på det tilbudet som gis. 

Alle barnehager skal følge barnehageloven og forskrifter til den, herunder rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  

Som lokal barnehagemyndighet skal kommunen veilede og påse at barnehagesektoren i Senja drives i samsvar med barnehageloven. 

Barnehageloven § 10 pålegger kommunen å føre tilsyn med barnehagene i kommunen, og kommunen kan pålegge barnehagene å rette uforsvarlige eller ulovlige forhold. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. 

Hvis du er misfornøyd med forhold i barnehagen, bør du som hovedregel først ta opp bekymringen eller klagen med pedagogisk leder eller styrer og virksomhetsleder.  Det er de som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre. Du kan også ta det opp i barnehagens samarbeidsutvalg. 

Hvis du ikke når fram med klagen eller bekymringen din, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i kommunen. 

Her er noen eksempler på tema som kan være bakgrunn for klage:

 • Uheldig samspill mellom barn
 • Barn som over tid ikke deltar i lek
 • Vanskelig samarbeid med barnehagen
 • Manglende informasjon om barnet ditt
 • Manglende pedagogisk innhold
 • Barns manglende mulighet til å påvirke barnehagehverdagen sin
 • Lite utfordrende og stimulerende leke- og læringsmiljø både ute og inne
 • Dårlige psykososiale forhold, for eksempel at barnet ikke har det bra i barnehagen

Klage på helse, miljø og sikkerhet

Barn har rett på et trygt og helsefremmende miljø i barnehager.  

Kommunen har også ansvar for å føre tilsyn med forhold som har med barnas helse, miljø og sikkerhet å gjøre, etter reglene i forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Dersom foreldre mener at forskriftens krav ikke oppfylles, skal de først henvende seg til styrer eller virksomhetsleder i barnehagen. Har ikke barnehagen fulgt opp henvendelsen innen rimelig tid, kan foreldrene henvende seg til kommunen som tilsynsmyndighet. 

Her er noen eksempler på klager som gjelder helse, miljø og sikkerhet:

 • Manglende tilrettelegging for barn eller foresatte med funksjonsnedsettelser
 • Dårlig inneklima, for eksempel mugg, fukt, tung luft eller dårlig lukt
 • For lite lekeareal, enten utendørs eller innendørs
 • Manglende eller dårlige soveplasser
 • Dårlig sikkerhet, for eksempel mangler ved sikkerhetsrutiner, konkrete ting som kan føre til ulykker eller skader, eller at det har skjedd en unødvendig hendelse som førte til eller kunne ført til helseskade.
 • Dårlige hygienerutiner eller smittevern
 • Dårlig renhold
 • Uhygieniske eller for få toaletter eller stellerom
 • Mye støy innendørs
 • Støy på uteområdet fra for eksempel trafikk eller byggearbeid
 • Måltidsrutiner 
 • Uforsvarlig oppussing mens barnehagen er i drift 

Hva kan du gjøre før du sender inn klage? 

Du bør som hovedregel ta opp bekymringen eller klagen med pedagogisk leder eller styrer og virksomhetsleder, før du eventuelt sender den til barnehagemyndigheten. Å løse en sak på lavest mulig nivå er hensiktsmessig for alle involverte parter. 

Du kan også ta opp generelle problemstillinger i barnehagens samarbeidsutvalg (SU). 

Dersom dette ikke løser problemstillingen, kan du kontakte kommunen ved barnehagemyndigheten.

Hvordan kan du klage? 

Du kan gjerne ringe først dersom du ønsker å drøfte saken, men vi ønsker skriftlige klager. 

Klagen sendes til Senja kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes. Du kan også sende e-post til post@senja.kommune,no. Ikke send personlige opplysninger per e-post, dette må du sende med brev. 

Personlige opplysninger er blant annet opplysninger om noens handlinger, væremåte eller helse.

Hva skjer med klagen din? 

Når vi mottar klagen, vurderer vi først om saken faller inn under vårt ansvarsområde, og hvor alvorlig klagen er. Klager på forhold som kan medføre overhengende helsefare har høy prioritet.

Hva vi gjør med saken avhenger av hvor alvorlig forholdet som klages på er, og hva du som klager ønsker at skal skje videre. 

Vanligvis kontakter vi barnehagen for å undersøke de forhold som det klages på. I noen tilfeller er det nok med en telefonsamtale med barnehagestyrer, andre ganger avtaler vi et tilsyn med barnehagen eller vi kommer på uanmeldt tilsyn. 

Saksgangen følger forvaltningslovens prinsipper. 

Dersom klagen din inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil saken unntas offentligheten.  Dette hindrer ikke at saken for eksempel kan komme i media, men all sensitiv informasjon blir fjernet. 

Barnehagen er part i saken, og kan ha rett til utvidet innsyn.  Du kan be om å være anonym dersom du har god grunn til det, men vi kan ikke garantere at du får være anonym. 

Vurderer barnehagemyndigheten å føre tilsyn, har barnehagen som part i saken rett til å bli gjort kjent med klagens innhold. 

Etter tilsynet mottar barnehagen en rapport. Avdekker barnehagemyndigheten brudd på barnehageloven og forskrifter, vil barnehagen få varsel om pålegg om retting. Du som klager vil bli orientert om utfallet i saken.

Kontaktperson

Rådgiver barnehage, Ann Kristin Trondsen, e-post  og mobil.