Havn, anløp og båtplass

Senja kommune har flere kommunale kaier hvor regler og priser gjelder for anløp og kjøp av tjenester. I tillegg har kommunen båtplasser til leie i småbåthavn.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Båtplass i småbåthavn

Senja kommune har ledige båtplasser i Brenneset småbåthavn. Båtplassene kommunen disponerer i småbåthavna er 3 og 4 meter. Det må leveres skriftlig søknad om båtplass til kommunen. For kontaktinformasjon og oppdaterte priser for leie, se eget avsnitt lenger ned i artikkelen.

For informasjon om andre gjestehavner i kommunen kan for eksempel Redningsselskapets nettside Vel i Havn vise en oversikt. Se lenken under: 

Redningsselskapet - Velihavn.no

Anløp ved kommunens kaier

Senja er en kystkommune med mange kommunale kaianlegg. Hovedkaien er Finnsnes regionhavn i Finnfjordbotn. Havnen er en såkalt ISPS-havn.

Det betyr blant annet at det ikke er tillatt å sette varer og gods uten avtale med kommunen. I tillegg skal det betales et ISPS-vederlag for fartøy som bruker kaianlegget. Kommunen har også mulighet til å gi fritak fra ISP-vederlag.

Det gjelder egne regler og priser for blant annet fortøyning, tilkobling og leie av vann og strøm, oppbevaring av gods og leie av plass ved kommunale kaianlegg. For kontaktinformasjon og oppdaterte priser for leie, se eget avsnitt lenger ned i artikkelen.

Avfallshåndtering og skipsrenovasjon

Avfall/søppel, utslipp av kloakk, oljeprodukter eller annen forurensning er forbudt i havnebasseng og ved anløp av kai. Fartøy skal deponere avfall i tråd med de mottaksordninger som finnes i den aktuelle havnen. 

Fartøy som har behov for renovasjon direkte til et renaovasjonsselskap. I Senja kommune er dette Senja Avfall, se lenken under. Fartøyets eier betaler direkte til renovatør for denne tjenesten.  

Hvis det er behov for hjelp fra kommunen til håndtering av avfall i havner, må det sendes egen melding til e-postadressen: havn@senja.kommune.no

Fartøyet vil i så fall bli fakturert for den reelle kostnaden pluss gjeldende administrasjonsgebyr.

Informasjonsplikt ved anløp av havn i Norge

Alle fartøy med bruttotonnasje på 300 tonn eller mer skal gi melding ved anløp til havn i Norge. Det er unntak for fartøy under militær kommando, offentlige fartøy som brukes til ikke kommersielle formål, fiskefartøy, fritidsfartøy eller historiske fartøy som er under 45 meter. Det vil si at fiskefartøy og historiske fartøy som er på 300 BT eller mer, og som er 45 meter eller mer, skal avgi melding etter denne bestemmelsen.

Melding skal gis minst 24 timer før ankomst til bestemmelseshavnen. Om Reisen er på under 24 timer, kan meldingen gis senest når fartøyet avgår fra den foregående havnen.

For fartøy som ikke vet ankomsthavnen før, skal meldingene gis så snart ankomsthavnen er kjent. Dette vil typisk kunne gjelde fiskefartøy.

Meldingen skal gis via SafeSeaNet Norway.

Melding om farlig last

Alle fartøy som har farlig eller forurenset last om bord, skal gi melding. Det er ingen nedre størrelsesgrense for når et fartøy skal avgi melding etter denne bestemmelsen. I tillegg skal alle fartøy over 1000 bruttotonn, som har bunkers eller smøreolje til bruk om bord avgi melding om farlig eller forurenset last.

Det er unntak for fartøy under militær kommando, offentlige fartøy som brukes til ikke kommersielle formål, fiskefartøy eller historiske fartøy under 45 meter. Det vil si at alle fiskebåter, fritidsfartøy og historiske fartøy som har lengde på mer enn 45 meter, og som har farlig eller forurenset ast, avgi melding etter denne bestemmelsen.

Det er mulig for fartøy i rutefart å få unntak fra å rapportere. Melding skal gis minst 24 timer før ankomst til bestemmelseshavnen. Hvis reisen er på under 24 timer, kan melding gis senest når fartøyet avgår fra den foregående havnen.

For fartøy som ikke vet ankomsthavnen før denne fristen, skal meldingen snarest gis når bestemmelseshavnen er kjent. Dette vil typisk gjelde fiskefartøy.

Meldingen skal gis via SafeSeaNET Norway.

Kontaktinformasjon og priser

Havneadministrasjonen i Senja kommune har følgende kontaktinformasjon: 

E-postadresse: havn@senja.kommune.no

Telefonnummer havnevakt: 96 62 66 13

For kommunens forskrift om farvannsavgift og saksbehandlingsgebyr, se lenken under til Lovdata: 

Lovdata.no - Forskrift om farvannsavgift Senja kommune

For oppdaterte priser, se kommunens gjeldende betalings- og gebyrregulativ i dokumentet under:

Vedtatte betalingssatser- og gebyrregulativ (PDF, 812 kB)