Konsesjon på eiendom

Hvis du skal kjøpe, arve eller overta en eiendom som har konsesjonsplikt, må ny eier søke kommunen om tillatelse til å erverve eiendommen.

Som oftest er erverv konsesjonsfri og trenger ikke tillatelse fra kommunen, men det skal likevel gis en egenerklæring av konsesjonsfrihet.

Behandles i utvalg for samfunnsutvikling

Konsesjon er tillatelse fra kommunen til å erverve en eiendom. 

Om du skal erverve eiendom (kjøpe, overta eller arve) en eiendom må du enten søke konsesjon, eller gi en egenerklæring på at du kan erverve eiendommen konsesjonsfritt.

Alle konsesjonsbehandlinger i Senja kommune behandles politisk, i utvalg for samfunnsutvikling. 

Konsesjonsplikt  og søknad om konsesjon

Ubebygd eiendom som er regulert for landbruksformål eller bebygde eiendommer som er større enn totalt 100 dekar, eller har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord krever konsesjon. 

Unntaket er om du overtar eiendommen på grunn av nært slektskap eller odel.

Du trenger også konsesjon om du skal forpakte eiendom lengre enn ti år og skal søke om utsettelse på boplikt.

På Landbruksdirektoratets nettside i lenken under, kan du lese mer om konsesjon, finne søknad og veiledning til søknad.

Ferdig utfylt skjema sendes til e-postadressen: post@senja.kommune.no eller til postadressen: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Søk om konsesjon - Landbruksdirektoratet

Konsesjonsfrihet og egenerklæring

Tomter som kommunen har lagt ut til bolig- eller fritidsformål og ubebygd areal som i kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksformål, kan som regel erverves konsesjonsfritt.

Gjelder ervervet leiligheter og bebygd eiendom som ikke overstiger 2 dekar, behøver du som regel ikke å sende konsesjon eller egenerklæring.

På Landbruksdirektoratets nettside i lenken under, kan du lese mer om konsesjonsfrihet, finne skjema for egenerklæring og veiledning til erklæringen.

Ferdig utfylt skjema sendes til e-postadressen: post@senja.kommune.no eller til postadressen: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Egenerklæring ved overtakelse av konsesjonsfri eiendom - Landbruksdirektoratet

Mer informasjon og veiledning

Hvis du trenger hjelp og veiledning til spørsmål om konsesjon kan du sende epost til adressen: landbrukogmiljo@senja.kommune.no

Oppgi gjerne i e-posten hva saken gjelder og gårds- og bruksnummer. 

Konsesjonsloven - Lovdata