Senja kommune

Kommunal detaljregulering Sildevika-Gryllefjord øst, plan ID 5421 2019 03 - 1. gangs høring og offentlig ettersyn