Fritak, permisjon og inntak

Alle elever kan søke permisjon fra skolen. Det kan for eksempel være på helligdager i trossamfunn utenfor den norske kirke, feriereiser eller reiser til idrettsarrangementer barnet deltar på. Elever kan også få fritak fra undervisning for eksempel, hvis foreldre eller eleven selv mener den er i strid med religion eller livssyn.

Alle elever kan søke permisjon fra skolen. Det kan for eksempel være på helligdager i trossamfunn utenfor den norske kirke, feriereiser eller reiser til idrettsarrangementer barnet deltar på.

Fritak

Hvis du mener deler av undervisningen i fag barnet har, er i strid mot egen religion eller livssyn, skal barnet få fritak. Du må melde fra skriftlig til skolen.

Elever over 15 år kan også selv gi beskjed om at de krever fritak, uten at foreldre må godkjenne det.  Det er ikke nødvendig å oppgi grunn når du ber om fritak.

Fritak innebærer

  • Ikke fritak fra hele fag eller kunnskapsinnholdet i fagene. Heller ikke i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk).
  • Skolen skal sørge for at eleven får annen undervisning innenfor læreplanen. Elevene får samme kunnskap som de andre, men på en annen måte.
  • Retten til fritak gjelder alle fag, ikke bare KRLE.  

Gudstjenester

Foreldre, eller elever over 15 år, kan melde fritak fra å være med på gudstjenester. Fritak gjelder også øving til deltakelse i gudstjeneste.

Fritak fra karaktervurdering

Barnet ditt kan få fritak fra vurdering med karakter i et fag. Men da skal barnet likevel få vurdering uten karakter. Det er rektor som bestemmer om eleven kan få fritak fra vurdering med karakter.

Permisjon

Det er møteplikt til alle skoletimer. Dokumentert fravær i grunnskolen er enten innvilget permisjon, eller sykdom.

  • Elever kan få permisjon i inntil to uker sammenhengende. Det vil si 10 skoledager.
  • Det er rektor som vurderer om det skal gis permisjon. Rektor vurderer blant annet om det gis opplæring i permisjonstiden, om eleven har hatt permisjon før, det faglige nivået til eleven, og hvilke opplevelser og utbytte eleven kan få av permisjonen.
  • For ungdomstrinnet er hovedregelen at alt fravær skal føres på vitnemålet. Eleven kan likevel kreve at inntil 10 dager ikke føres på vitnemålet, hvis det skyldes sykdom som det er levert legeerklæring for eller skolen har gitt permisjon.
  • Ved fravær over to uker må det søkes om utskriving fra skolen for en periode. Se søknadsskjema under. 

Søknad

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst minst tre uker før. Det er foreldre eller foresatte som må levere søknaden. Søknad gjøres gjennom Vigilo.

Nyttige lenker

Innmelding

Når barnet ditt skal begynne på skolen hentes det informasjon fra barnehagene, og du trenger ikke melde inn barnet selv.

Barnet får et brev fra kommunen med informasjon om hvilken skole barnet skal gå på. Dette skal dere motta i løpet av januar måned, det året barnet skal starte på skolen. Om du er uenig, må du melde fra til skolefaglig rådgiver.