Detaljregulering Skarvestein kafé - plan ID 2021 01

Utlegging til 1. gangs høring og offentlig ettersyn

Utsnitt av plankart - Skarvestein kafé - Klikk for stort bildeUtsnitt plankart

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Skarvestein kafe, planID 2021 01, Husøy ut til offentlig ettersyn og høring etter behandling i Utvalg for samfunnsutvikling , sak 124/2021, den 02.09.21.

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av Skarvestein kafe på eiendom gnr. 112 bnr. 117 på Husøy. Dette krever bl.a. omregulering av eiendommens formål fra bolig til næring og en ny plassering av bygget. Fremtidig arealformål for eiendommen er hovedsakelig næringsbebyggelse (herunder bevertning og overnatting). Andre arealbrukskategorier i planområde er bolig, friområde, kjørevei og gatetun. Ny detaljregulering erstatter deler av planID 10, E10, E105, 215 og E 215-1.

Innspill til aktuelt planarbeid i Senja kommune

Merknader og innspill til revidert detaljregulering Skarvestein kafe, revidert KDPB og detaljregulering Felt C8 i Sentrumsplan Finnsnes kan sendes til:

Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes eller post@senja.kommune.no

Vennligst merk merknaden med:
«Sak 2020/9277 Skarvestein Kafé» 

Høringsfrist 20. november 2021

Dokumenter

Detaljregulering Skarvestein kafe, plan ID 1931 2018 01
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse

Planbeskrivelse

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Skarvestein planbeskrivelse.PDF
Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Bestemmelser Skarvestein kafe.PDF
Plankart

Plankart

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Plan 202101-Skarvestein Kafe.PDF
Arealtabell

Arealtabell

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Plan 202101 Arealtabell.PDF
ROS-analyse

ROS-analyse

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned ROS-analyse Skarvestein kafe 20210806.PDF
Geologisk notat

Geologisk notat

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 633115-01 Geologisk notat Skarvestein kafé.PDF
VAO-rammeplan

VAO-rammeplan

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned VAO-rammeplan Skarvestein kafe.PDF
Oversiktstegning VAO

Oversiktstegning VAO

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned H100 - Oversiktstegning VAO.PDF
Trafikkanalyse

Trafikkanalyse

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 10222733_Trafikk_R01.PDF
Støynotat

Støynotat

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned 10222733_omregulering_skarvestein_kafe_RIAku_A.PDF
Brannteknisk skissenotat

Brannteknisk skissenotat

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Brannteknisk skissenotat.PDF
Branntegning U. etg. Kaferom

Branntegning U. etg Kaferom

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Branntegning U. etg. Kaferom.PDF
Branntegning Snitt A

Branntegning Snitt

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Branntegning Snitt A.PDF
Branntegning 1. etg. Gjesterom

Branntegning 1. etg. Gjesterom

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Branntegning 1. etg. Gjesterom.PDF
Samlet svar på nabovarsel og kunngjøring

Samlet svar på nabovarsel og kunngjøring

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned SAMLET~1.PDF
Saksprotokoll

Saksprotokoll

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned SAKSPR~1.PDF
Saksutredning

Saksutredning

05.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned PRIVAT~1.PDF