Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Klubben næringspark felt BN 6 – BN 8. PLAN ID: 1931 2019 07

Utvalg for samfunnsutvikling som planutvalg vedtok i sak 86/2020, den 25.6.20 at detaljreguleringsplan Klubben næringspark felt BN 6 – BN 8, plan ID 1931 2019 07 legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å detaljere en mindre del (felt BN 6 – BN 8) av den eksisterende områderegulering Klubben næringspark.

Detaljreguleringen er utarbeidet i kommunal regi.

Dokumenter

Dokumenter tilhørende saken finner du i lenkene under: 

Merknader og uttalelser

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser til alle regulering som er lagt ut til offentlig ettersyn merkes med «plannavn og plan ID» og sendes til post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 28. august 2020