Høring - Planprogram for hovedplan vann, avløp og overvann – FRIST 14. juni

Vi varsler om planoppstart og høring av planprogram for vann, avløp og overvann i Senja kommune.

Senja kommunestyre vedtok i møte 22.6.2023 sak 69/2023 å legge «Planprogram for hovedplan vann, avløp og overvann – Senja kommune» ut på høring, med høringsfrist 14.6.2024. 

Det varsles samtidig planoppstart.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-12

Senja kommunestyre har vurdert at planen ikke kommer innenfor de rammer som krever konsekvensutredning jf. plan og bygningslovens § 4-2.

Formålet med planarbeidet

Formålet med planprogrammet, er å utarbeide en kommunedelplan som kan legges til grunn for overordnet og langsiktig styring av vannforsyning, avløpshåndtering og overvannsbehandling i Senja kommune. 

Den skal gi en oversikt over eksisterende vann- og avløpssituasjon, samt peke på fremtidige investeringsbehov og gi føringer for gebyrer.

Innspill til planprogrammet

Vi ber om at merknader og innspill til planprogram og planarbeid merkes VAO kommunedelplan sak 2023/2006, og sendes til post@senja.kommune.no eller eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes innen høringsfrist 14.06.2024

Forslag til planprogram for hovedplan Vann, avløp og overvann, finner du her (PDF, 439 kB)