Kunngjøring: Oppstart detaljregulering Sildevika – Gryllefjord øst. PLAN ID: 5421 2019 03

Senja formannskap vedtok i sak 47/2020, den 28.04.20 at rådmannen skal sette i gang utarbeidelse av detaljreguleringsplan Sildevika – Gryllefjord øst, PLAN ID 5421 2019 03.

Senja kommune ønsker å omregulere området Sildevika i Gryllefjord fra masseuttak i gjeldende kommuneplanens arealdel til offentlig formål for samlokalisering av kommunale administrative funksjoner og skole. Det planlegges gangvei fra vestsiden av planområdet, parkering, adkomst og snuplass på den høyre siden av planområdet ved fylkesveien.

Senja formannskap fastslår at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Dersom planforslaget blir vedtatt, vil dette innebære en endring av kommuneplanens arealdel fra masseuttak til offentlig formål.

Dokumenter

Dokumenter tilhørende saken finner du i lenkene under: 

Innspill

Eventuelle merknader og innspill til oppstart av planarbeide merkes med «Detaljregulering Sildevika-Gryllefjord øst»og sendes til: 

E-post: post@senja.kommune.no

eller adresse: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Frist for innspill: 12. juli 2020.