Kunngjøring: Varsel planoppstart for offentlig områderegulering "Botnhamn sentrum", PlanID 202401 - FRIST 14. august

Fjellknatt arkitekstudio AS varsler med dette i henhold til §§12-2, 12-8 og 12-9 i plan- og bygningsloven; oppstart av områderegulering og høring av planprogram for Botnhamn sentrum i Senja kommune (PlanID: 202401). Forslagsstiller er Senja kommune.

Om:

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom kommunen og Botnhamn Fisk AS, Botnhamn Sveis AS, Gullfesken AS, Hekkingen Holding AS, Handelshus Meyer & Co AS, Nord Senja Fisk AS, Oddvar Nes AS og Botnhamn sjark og småbåtforening om utarbeidelse av denne planen. Plankonsulent er Fjellknatt Arkitektstudio AS.

PID 202401 - Plassering av planområdet

Orientering

Området er på 550 dekar og vil bli regulert til næring, bolig, park, forretning, kai, fergeleie og småbåthavn.
Botnhamn ligger i Nord-Senja, og i 2015 hadde tettstedet 278 innbyggere. I Botnhamn finner man det meste man trenger i det daglige, som butikk, skole, ungdomshus/ bygdehus, museum, barnehage og arbeidsplasser. Det tar 1 time og 11 min å kjøre til Finnsnes, og 2 timer og 23 min å kjøre til Tromsø hvis man tar fergen fra Botnhamn.
I dag består store deler av planområdet av næring, her ønskes det å utvide bedriftenes handlingsrom som kan tilrettelegge for at bedriftene kan utvikle seg videre. Med denne planen er det viktig å tenke lenger fram i tid, hvor det gis et større handlingsrom og der de ulike eiendommene blir planlagt i en helhet. Dette gjøres gjennom å erstatte de eksisterende detaljreguleringsplanene, samt inkludere et større område i en felles områdereguleringsplan. På denne måten vil det oppnås en helhetlig og mer fleksibel plan.

Formål

Formålet med områdereguleringsplanen er å styrke Botnhamn som et attraktivt og funksjonelt fiskevær gjennom videreutvikling av eksisterende kvaliteter i planområdet. Dette innebærer å tilrettelegge for utvikling av næring, boligområder, rekreasjon og infrastruktur, samt tilrettelegging for god sameksistens mellom disse.
For å realisere dette må det utarbeides en områdereguleringsplan.

Medvirkning og plandokumenter

Planstart ble varslet med annonse i Troms Folkeblad (11/6-24), brev til grunneiere, naboer og myndigheter (7/6-24), og ved kunngjøring (10/6-24) på nettsiden til Fjellknatt arkitektstudio AS.

Senja kommune publiserer denne kunngjøringen på sin nettside i tillegg for å rekke ut til flest mulig. Publisert 12/6-2024.

Alle plandokumenter ligger på nettsiden til Fjellknatt arkitekstudio AS.

Berørte parter vil ved behov bli innkalt til særskilte møter. Plankonsulent vil også rådføre seg med de ulike sektormyndigheter, og Senja kommune i utarbeidelsesfasen etter behov.
Eventuelle merknader eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal gis til  pr. post til Fjellknatt Arkitektstudio AS, Strandveien 16, 9300 Finnsnes, eller pr.  e-post til inga@fjellknatt.no innen 14.08.2024. 

Fristen for å komme med innspill er satt til 14.08.2024.