Offentlig ettersyn - søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet "Hundbergan" - FRIST 21. april 2023

Flakstadvåg Laks AS søker om en økning av lokalitetens maksimalt tillatt biomasse (MTB) fra 1890 tonn til 3599 tonn, samt utvidelse av anleggsinstallasjonens fortøyningsramme og etablering av forflåte.

Om søknaden

Det søkes om en økning av lokalitetens maksimalt tillatt biomasse (MTB) fra 1890 tonn til 3599 tonn. Videre søkes det om å utvide anleggsinstallasjonen fra dagens fortøyningsramme med plass til 10 merder (65x65 meter bur) fordelt på to rekker, til en fortøyningsramme med plass til 12 merder (80x80 meter bur) fordelt på to rekker.
I tillegg søkes det om etablering av fôrflåte.

Anleggstype: Flytende anlegg.

Anleggets midtpunkt, koordinater:
Hundbergan (midtpunkt i ramme: N bredde 69.33.396/ Ø lengde 17.36.640).

Illustrasjonsbilde av lokalitet 32777 Hundbergan

Dokumenter:

1_Oversendelsesbrev fra_Fylkeskommunen (PDF, 192 kB)

2_Soknad (PDF, 471 kB)

3_Kartdokumentasjon (PDF, 5 MB)

4_Posisjoner_fortoyning_anlegg (PDF, 139 kB)

5_Posisjoner_fortoyning (PDF, 135 kB)

6_Kart_1-7500_rev03 (PDF, 2 MB)

7_Kystsoneplankart_1-50_000 (PDF, 3 MB)

8_Anleggsskisse (PDF, 450 kB)

9_B_undersokelse (PDF, 5 MB)

10_C_undersokelse (PDF, 6 MB)

11_Forundersokelsesrapport (PDF, 4 MB)

12_Presisering_miljoundersokelser (PDF, 112 kB)

13_Bunnkartlegging (PDF, 2 MB)

14_Strommaling_5_og_15_m (PDF, 7 MB)

15_Stromrapport_2019_spredning_og_bunnstrom (PDF, 5 MB)

16_Behovsvurdering_KU (PDF, 27 MB)

17_Skredfareutredning (PDF, 3 MB)

19_Veteriner_Helseplan (PDF, 406 kB)

20_Helsestatus (PDF, 2 MB)

21_Hygieneinstruks_sjoanlegg (PDF, 259 kB)

22_Beredskapsplaner_samlet (PDF, 772 kB)

24_Forvaltningsplan (PDF, 254 kB)

25_Internkontroll (PDF, 149 kB)

26_Risikoanalyse (PDF, 214 kB)

27_Risikooversikt (PDF, 513 kB)

28_Beskrivelse_kvalitetssystem (PDF, 216 kB)

Frist- og kontaktinformasjon:

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 21.04.2023 og merkes med "sak 2023/1740 - søknad endring akvakulturlokalitet Hundbergan" og sendes til:
Senja kommune, PB 602, 9306 Finnsnes eller på epost: post@senja.kommune.no


Forespørsler rettes til Senja kommune på telefon 77 87 10 00 eller e- post: post@senja.kommune.no