Kommuneplanens arealdel for Senja kommune 2023-2040

Varsel om oppstart planarbeid, planprogram og overordnet arealstrategi legges ut på høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist til planprogram og arealstrategi er 05.04.2022.Frist for innspill til ny/endret arealbruk er 01.07.2022.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Senja kommunestyre har i møtet den 3.2.22 i sak 10/2022 vedtatt at felles planprogram for kommunedelplaner for land- og sjøområdene (KPA) i Senja kommune legges ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av pbl § 11-13. Samtidig varsles planoppstart KPA i medhold av pbl § 11-12.

Senja kommune har utarbeidet en overordnet arealstrategi for Senja kommune som skal legges til grunn ved bl.a. utarbeidelse av arealdelen for Senja kommune. Forslag til arealstrategi er integrert i planprogrammet.

 Planområde – Senja kommune – land- og sjøområde.

Kommuneplan for sjø- og landområdene

I kommunedelplanene for land- og sjøområdene angis hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Planen skal bidrar til gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel, og er et strategisk verktøy i arbeidet med å sikre helhetlig og forutsigbar forvaltning av land- og sjøarealene.

Hensikten med planprogram er å styrke den innledende fasen av planarbeidet. Det skal legges til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser som skal være styrende for planarbeidet. Å klargjøre behovet for utredninger er en sentral del av arbeidet med planprogrammet

Arealstrategi

I arealstrategien legges politiske føringer for hvordan målsetningene fastsatt i samfunnsdelen skal gjenspeiles i kommuneplanens arealdel og andre relevante kommunale planer.

Kommunens overordnete arealstrategi skal svare opp forventet utvikling, f.eks. knyttet til prognostisert befolkningsutvikling og trender i næringslivet.

Hvor skal folk bo, hvordan kan vi bidra til mangfold i bosettingen, hvordan skal vi sikre rekreasjonsområder og viktige naturområder, god tilrettelegging for utvikling av næringslivet, hvordan skaper vi en bærekraftig teknisk og sosial infrastruktur i hele kommunen, m.fl.

Arealstrategien er også et verktøy som brukes i vurderingen av om innspill til endret arealbruk kan innarbeides i ny arealdel for Senja kommune eller ikke. 

Merknadsfrist til planprogram og arealstrategi er 05.04.2022

Gjeldende planstatus og innspill til ny/endret arealbruk

Per dags dato gjeldende kommunedelplaner vedtatt i tidligere Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune samt alle gjeldende reguleringsplaner. De aktuelle planer kan slås opp på kommunekart: www.kommunekart.com

I kommunekart kan du finne din eiendom og tillatt arealbruk fastsatt i relevant kommunedel- eller reguleringsplan.

Samtidig med at planprogrammet er på høring åpnes for at innbyggerne, næringslivet,  interessegrupper, osv. kan komme med innspill til ønsket arealbruk. Alle arealinnspill vil bli vurdert ved utarbeidelsen av kommunedelplan for land- og sjøområder i Senja kommune.

I planprogram pkt. 9 er krav til innhold i slike arealinnspill nærmere beskrevet, og på kommunens nettside finner du et eget skjema «Innspill til endret arealbruk – KPA Senja kommune» som kan benyttes.

Frist for innspill til ny/endret arealbruk er 01.07.2022

Eventuelle merknader til planprogram, arealstrategi eller arealinnspill merkes med «Kommuneplanens arealdel, ref. 2021/743» og sendes til: post@senja.kommune.no, eller Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes

Planprogram_Kommuneplanens arealdel Senja kommune sist rev. v3.02.22 (PDF, 975 kB)

Skjema_innspill til endret arealbruk (DOCX, 24 kB)

Artikkelliste