Et aldersvennlig samfunn i Senja kommune  

Antall eldre øker, også i Senja. Senja kommunes mål er å skape et aldersvennlig samfunn, som legger til rette for at eldre kan delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig, sier leder av Eldrerådet i Senja kommune, Eva Jørgensen.  

- Vi vil bidra og ønsker å ta hånd om vår egen helse så lenge vi kan, sier Eva Jørgensen,  
Hun er et aktivt medlem av referansegruppen som gir viktige innspill til arbeidet, for hvordan tjenester for heldøgnsomsorg kan tilrettelegges best mulig for framtida. 

God medvirkning og helhetlig tilnærming 

Vi står i tillegg overfor demografiske endringer, endring i sykdomsbildet – flere yngre og eldre med sammensatte behov – oppgaveoverføring og endringer i spesialisthelsetjenesten og kompetanse- og kvalitetsutfordringer. 

Et overordnet mål er at Senja kommune skal levere kvalitative gode tjenester i framtida.

Det skal være godt å leve i Senja hele livet.

Referansegruppen i prosjektet Heldøgnsomsorg i Senja kommune, fra venstre, Martin Ness, leder for Utvalg for helse og omsorg, Eva B. Jørgensen, leder for Eldrerådet, Sverre Pedersen, Hovedvernombud, Rigmor Hansen, Fagforbundet og Torhild Isaksen, Sykepleierforbundet.

Det betyr å sikre at tjenestetilbudet er faglig forsvarlig, moderne, bærekraftig og økonomisk iht. vedtak fra Økonomiplan 2022-2025.  

I prosjektet Heldøgnsomsorg i Senja kommune har kommunen gjennom et trepartssamarbeid – med representanter fra Eldrerådet, Ungdomsrådet, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, tillitsvalgte, faggruppe innen helse og omsorg i kommunen og politikere  – kartlagt og jobbet fram et saksframlegg for framtidig tjenestetilbud innen pleie og omsorg.  

 • Arbeidet er gjennomført og basert på politiske føringer og mandat, fra kommunestyret 16.12.21 i sak 188/21 og Utvalg for helse og omsorg 21.12.21.
 • Saken er klar til behandling av Utvalg for helse og omsorg i Senja kommune, som er styringsgruppen for prosjektet, 02.09.22 og i Senja kommunestyre 22.09.22. 

Må investere i kunnskap og teknologi 

Grunnlaget for saksframlegget til Utvalg for helse og omsorg, som er sendt til utvalgsrepresentantene i dag 25.08.22, er: 

 • Resultatene fra delrapportene gjennomført av de 9 arbeidsgruppene i helse og omsorg i kommunen
 • Nasjonale føringer (Stortingsmeldinger), hvor en dreining fra institusjonsbaserte tjenester til hjemmebasert tjenester er en forutsetning for å lykkes
 • Lokale føringer (Samfunnsdelen i Kommuneplanen for Senja kommune 2020-2032 og en helhetlig helse- og omsorgsplan)
 • Fagpersoner i helse og omsorg i kommunen, som har jobbet fram blant annet en ny omsorgstrapp, ny sykehjemsforskrift og tildelingskriterier

En ny kompetanseplan for Senja kommune, som vil vise faglige behov og retning 

Resultatene av delrapportene som de 9 arbeidsgruppene i helse og omsorg i kommunen har levert, synliggjør at Senja kommune må investere i kunnskap og teknologi for å utvikle et moderne, godt og framtidig tjenestetilbud i heldøgns omsorgstjenester.  

- Ikke bare er dette faglig avgjørende for kvalitet i tjenestene, men også økonomisk forsvarlig, sier Rigmor Hansen, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og medlem av referansegruppen i prosjektet. 

For å høste økonomiske gevinster på lengre sikt, må kommunen prioritere utviklingskostnader på kort sikt, sier hun.  

Dreining til framtidens heldøgnsomsorg 

- Et aldersvennlig samfunn handler om hva vi som samfunn kan gjøre for at eldre skal kunne delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig​

Eva Jørgensen, leder av Eldrerådet i Senja kommune

Det betyr også å ta ansvar for eget liv, egen helse og alderdom, og kunne bo lengst mulig hjemme, poengterer Jørgensen. 

- Det forutsetter en dreining til framtidens heldøgnsomsorg. En dreining er nødvendig for å kunne ivareta en økende aldrende befolkning, legger Rigmor Hansen til. 

- Både regionalt og nasjonalt øker antall eldre, kombinert med en økning av yngre brukere med mange og sammensatte behov, konstaterer Kathrine Arnesen, virksomhetsleder for sykehjem i Senja kommune. Det vil derfor være avgjørende med bedre koordinering og samhandling i helse og omsorg, for å bremse kostnadsveksten. 

I prosjektet anbefaler vi dreining fram mot hjemmebasert omsorg, noe som i tillegg underbygges gjennomgående i alle stortingsmeldingene om framtidige utfordringer i sektoren, fortsetter Arnesen. 

Arbeidsgruppene i prosjektet gjennomførte flere besøk til sykehjem og omsorgsboliger med døgnbemanning i vinter, for blant annet å se hvordan hjemmetjenesten organiseres med hjemmebasert heldøgns omsorg. Stonglandet omsorgshjem er døgnbemannet omsorgsbolig, også kalt Bellevy. Fra venstre, Marianne Stokmo Johansen, tillitsvalgt og hjelpepleier i hjemmetjenesten for Sør-Senja og Ann Iren Johansen, avd. leder Stonglandet hjemmetjeneste.

Eldre skal kunne bo i eget hjem lengst mulig og endringer av omsorgstrappen vår er derfor nødvendig. Den nye omsorgstrappen som beskriver kommunens velferdstjenester, illustrerer framtidens tjenestetilbud, sier hun. 

Vektlegger forebygging, velferdsteknologi og samhandling 

- I dag er det dessverre et stort gap mellom antall ansatte, fagkompetanse og behovet vi har i kommunen. Det er også en regional og nasjonal utfordring, ser Rigmor Hansen, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. Dette gapet vil bli større om vi ikke gjør tiltak.  

Derfor er arbeid med rekruttering og kompetanseheving en viktig satsing, også i framtiden, oppsummerer hun. 

- Dreining av tjenestene skal sikre at vi unngår eller utsetter vekst på øverste trinn av omsorgstrappen, forklarer Kathrine Arnesen. Dette forutsetter tilstrekkelig med tjenester for å svare opp innbyggernes omsorgsbehov i framtiden. 

Vi ønsker å vektlegge forebygging, bruk av velferdsteknologi og digitale løsninger, samt samhandling og samskaping, avslutter Arnesen.  

I saksframlegget er forslaget å igangsettes tre forprosjekter innen velferdsteknologi, helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk til alle over 80 år og kompetanse- og rekrutteringsutfordringer. 

Rådmannens innstilling 

 1. Det skal være drift/aktivitet i alle nåværende lokaliteter. 

Heldøgns helse- og omsorgstjenester i Senja kommune endres til sterkere hjemmetjenester i framtida. For å kunne levere faglige, kvalitativt gode og moderne hjemmetjenester settes det av kr. 3 000 000 fra disposisjonsfond for å utvikle tjenesten. 

 • Tjenesteutvikling og velferdsteknologi i hjemmetjenesten.
 • Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk til alle over 80 år.

Kompetanse/rekrutteringsutfordringer. 

Antallet heldøgns omsorgsboliger økes i perioden 2022 til 2027 fra 35 til 111.  

 • Skaland sykehjem bygges om til 12 heldøgns omsorgsboliger. 
 • Sifjord sykehjem bygges om til 14 heldøgns omsorgsboliger.  
 • På Finnsnes bygges 30 nye heldøgns omsorgsboliger. 
 • Rossfjord sykehjem saneres og det bygges 20 nye heldøgns omsorgsboliger. 
 • Finnsnes bo- og aktivitetssenter (FBAS) med 28 plasser og Bellevy med 7 plasser beholdes som i dag. 

- Det skal være drift i alle nåværende lokaliteter og ingen årsverk går bort. Innenfor pleie og omsorg satser vi i distriktene og investerer 350 millioner. Vi øker med 21 heldøgnsplasser. 

Hogne Eidissen, rådmann i Senja kommune

Antall plasser i institusjon (sykehjem) reduseres fra 172 til 117 i perioden 2022 til 2027.  

 • Finnsnes sykehjem 90 plasser, hvor av 10 er korttidsplasser/avlastningsplasser.  
 • Stonglandet sykehjem 27 plasser, hvor av 7 avlastningsplasser.  

Gryllefjord sykehjem driftes som sykehjem med 14 plasser fram til 2027. Fra 2027 vil det være overgang til hjemmebasert omsorg. 

I 2023 igangsettes forprosjekt for planlegging av nybygg/renovering/tilpasning av eksisterende bygg. Det planlegges nybygg i Rossfjord og i Finnsnes sentrum. Tilpasning av bygg på Skaland og i Sifjord og lokaler til hjemmebasert omsorg i Gryllefjord.

Investeringer 2023-2027 

Skaland Sykehjem

Slik rommene er utformet i dag, vil det meste innvendig måtte rives og bygges opp på nytt. Ny personalavdeling må bygges og det bør også sees på om legekontoret kan flyttes fra kommunehuset og lokaliseres i samme bygning. Det er planlagt 12 boenheter, fellesarealer og personalområde. Kalkulert kostnad Kr. 40 000 000. 

Sifjord Sykehjem 

Også her er dagens romstørrelse ugunstig i forhold til omsorgsbolig. Det må regnes med rivning av eksisterende rom og bad for å så bygge 14 nye tilpassede boenheter. Ombygging av personalavdeling må også påregnes. Kalkulert kostnad Kr. 55 000 000. 

Rossfjord Sykehjem 

Sykehjemmet er foreslått sanert, det bygges 20 nye omsorgsenheter på 55m2. Her vil det være fellesarealer og personalavdeling. I tillegg må nytt vann- og avløpsanlegg bygges, samt opparbeidelse av uteområder. Foreløpig areal er satt til 1650m2. Kalkulert kostnad inkludert sanering kr. 115 000 000. 

Finnsnes sentrum 

Bygging av 30 nye omsorgsenheter på 55m2, fellesarealer og utearealer. Foreløpig areal er satt til 2475 m2. Kalkulert kostnad kr. 140 000 000. 

Hvis nybygg skal erstatte dagens Røde kors bygg, må det kalkuleres med saneringskostnader i tillegg på kr. 15 000 000. 

Viktige begreper – Forklaring 

Det er viktig for oss at vi har en lik definering av de begrepene vi benytter i saksframlegget og i videre diskusjon: 

 • Aldersvennlig samfunn = Dagens eldre er i dag mer ressurssterke enn tidligere. Aldersvennlig samfunn legger til rette for et samfunn der eldre kan være aktive og selvstendige lengst mulig. Målet er at eldre skal få bedre livskvalitet, flere gode leveår og mestre egne liv. Kilde: Melding st.15/Leve hele livet.
 • Heldøgns omsorg = Tilbud om helse og omsorgstjenester gjennom hele døgnet. Omfanget av tjenestene vil med utgangspunkt i den enkelte pasientens behov variere, gjennom døgnet og over tid. Heldøgns omsorg kan gis av hjemmesykepleien eller av personell i heldøgns omsorgsbolig. Kilde: regjeringen.no.
 • Heldøgns omsorgsboliger = Boliger som er tilpasset personer med sterkt pleiebehov på grunn av helsesvikt, og er beboerens hjem. I tilknytning til boligene er det som regel fellesareal/stue som er til beboernes disposisjon. Personell er til stede hele døgnet i heldøgns omsorgsboliger. Tildeling av hjelp tilpasses den enkelte ut fra en faglig vurdering. Kilde: regjeringen.no.
 • Hjemmetjeneste = Hjemmesykepleie. Helsetjenester i hjemmet inkluderer hjemmesykepleie og andre former for helsehjelp som gis hjemme hos pasienten.  Praktisk bistand inkluderer hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i husholdningen, slik at en kan bo i eget hjem. Kilde: helsenorge.no.
 • Velferdsteknologi og digitale løsninger = en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Kilde: helsedirektoratat.no.
 • Sykehjem = en helseinstitusjon som gir pasienter heldøgns opphold, behandling og pleie som ikke behøver å skje i sykehus, men som likevel krever mer helsefaglig innsats enn det som er praktisk mulig eller forsvarlig å yte i pasientens eget hjem. Tradisjonelle aldershjem eller omsorgsboliger kan ikke uten videre likestilles med sykehjem, da disse vanligvis ikke har den nødvendige bemanningen av sykepleiere og annet helsepersonell, og heller ikke bygningsmessig er tilrettelagt for slike oppgaver. Kilde: Store norske medisinske leksikon https://sml.snl.no/sykehjem
I Senja kommune har alle ansatte fått informasjon om prosjektet og rådmannens innstilling. Her fra presentasjon overfor avdelingslederne i helse og omsorg i dag.

Nyttige informasjonslenker