Får ros for nytt planregister

- Det nye planregisteret i Senja kommune gir innbyggerne et godt innsyn i hvordan arealene benyttes, sier Roger Skog, konsulent i Plan og utvikling. Det gjør at innbyggere og profesjonelle aktører kan finne aktuell informasjon, uten å gå omveien via saksbehandler eller Kundeservice.

- Å ha et oppdatert digitalt planregister, gjør det enklere å dele planer og planinformasjon med eksterne brukere og er tidsbesparende for interne prosesser i kommunen, poengterer Roger Skog, som har jobbet med etableringen av det nye planregisteret og ajourholder innholdet.

Fortløpende registreres alle vedtatte planer, innvilgede/avslåtte dispensasjoner og andre planhendelser, forklarer han.

Fremst i trøya

- Vi har siden 2020 hatt digitalt planregister, men det har vært et gammelt og utdatert brukergrensesnitt, forteller Roger Skog. Det vil si ikke tilpasset dagens moderne bruk blant annet med nettbrett og mobile enheter.

Et oppdatert planregister har stor nytteverdi for samfunnet, både for kommunen sin egen forvaltning, for innbyggerne, næringslivet og den lokale demokratiske prosessen.

Roger Skog, Plan og utvikling

Tilgjengeligheten og brukervennligheten er økt betraktelig med det nye planregisteret, smiler han.

Senja kommune har fått særskilt ros fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Kystverket, Kartverket og systemleverandøren Norkart, for planregisterets systematiske og oppdaterte innhold.

Fra venstre, Wenche Pedersen og Roger Skog i Plan og utvikling i Senja kommune. Alle foto: Kari H. Slaattelid/Senja kommune.

Senja kommune er en av få kommuner, som har en dedikert ressurs som holder planregisteret oppdatert.

Kommunen kan derfor vise til et planregister med innhold av høy kvalitet, der alt innhold er lagt inn etter én standard.

- En av Senja kommune sine verdier er fremoverlent, sier Wenche Pedersen, virksomhetsleder for Plan og utvikling.

Vi må kunne påstå at vi er fremst i trøya når det gjelder planregisteret, som både er lett å bruke og oppdatert til enhver tid, poengterer hun. Jeg bruker registeret selv hver eneste dag.

Kommunen har automatisert mange av sine tjenester innenfor geodata, plan og byggesak. For at en automatisert tjeneste skal fungere er det viktig at grunnlaget som tjenesten bruker er 100 % oppdatert. Hvis ikke blir utleverte data feil.

Ivaretar alle krav

- Vi tror vi vil få færre henvendelser for å få hjelp til å finne fram i kart og planer, sier Wenche Pedersen.

Det at planregisteret er så enkelt å bruke, gjør at flere bruker det. Det gir oss mer tid til saksbehandling for innbyggerne, sier hun.

Bakerst fra venstre: Svein G Hove, Audun Sivertsen, Marlen Sørensen. Midten fra venstre: Frode C Evensen, Hanne Jørgensen, Oda E Paulsen, Agnes M Mohn. Fremst fra venstre: Roger Skog, Kåre Vilvang, Estela Novo, Wenche Pedersen, Sylvia Friedrich og Lajla I. Rasmussen.

 

Det nye skybaserte planregisteret ivaretar alle kravene gitt i plan- og bygningsloven, kart og planforskriften, produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister del 4 (NPAD), samt tilhørende lovkommentarer og veiledere.

Fordeler med et godt planregister

- I det nye planregisteret vil også planforslag som er ute på høring/ offentlig ettersyn bli lagt inn og det aktuelle planforslaget kan sees direkte i kartløsningen, forteller Roger Skog.

Offentlige høringsinstanser får planforslaget direkte inn i sin egen kartløsning, slik at de kan kombinere plankartet i lag med fagdata som er viktige for dem.

- I fremtiden vil det bli enda mer automatisering av plan- og byggesaksprosesser, forteller konsulenten.

Ved å ha planregisteret oppdatert både innholdsmessig og teknisk er kommunen bedre rustet til å nyttiggjøre seg av eksisterende og kommende fellesløsninger og digitaliseringsinitiativer.

Nasjonalt arbeides det med å standardisere digitale planbestemmelser og 3D-planer, og det nye planregisteret er bygget for å ta dette i bruk hvis kommunen ønsker dette.

  • I det nye planregisteret til Senja kommune er bokdelen og kartdelen nå slått sammen i ett produkt, slik at du som skal finne arealplaninformasjon slipper å veksle mellom to ulike produkter (planregister og kommunekart).
  • Når du søker opp en arealplan i planregisteret får du opp kartgrunnlaget der arealplanen vises, og alle PDF-filene med plandokumentene er tilgjengelig på samme side.
  • Bok- og kartdelen utgjør sammen til enhver tid oppdatert oversikt over alle gjeldende arealplaner, og du kan finne alle arealplandokumenter (bestemmelser, arealplankart, planprogram osv.) i registeret.
  • Når en gammel arealplan erstattes av en nyere blir ikke den gamle slettet fra bokdelen, men får status «utgått/erstattet». I kartdelen blir den erstattede arealplanen klippet vekk og erstattes med den nye arealplanen.
  • Det betyr at bokdelen av planregisteret i tillegg til å vise oversikt over dagens situasjon også skal fungere som et historisk arkiv for arealplaner. Her skal du finne all informasjon som omhandler arealplaner i dagens og fortidens Senja kommune.
  • Planregisteret er koblet opp mot kommunekart.com, som er Senja kommune sitt kartsystem. Kartdataene som du finner i planregisteret er nøyaktig det samme som i kommunekart.

Hvordan bruke planregisteret

Veileder for oppslag i planregisteret - Senja kommune (PDF, 3 MB)

Til planregisteret i Senja kommune 

Til kartsystemet i Senja kommune