Kunngjøring av planvedtak - PlanID 202109 - "Privat detaljregulering Byparken, Finnsnes" - FRIST: 2. april 2024

Senja kommunestyre har vedtatt detaljregulering Byparken Finnsnes i K- sak 15/2024, i møte 8. februar 2024.

Om planen:

Planområdet er ca. 94 daa stort og ligger sentralt på Finnsnes. Planen legger opp til en sammensatt bymessig transformasjon fra dagens situasjon. Planens nordøstre område med boliger, næringsvirksomhet og gatetun gis et tett bymessig utrykk med definerte forhold mellom trafikkarealer, offentlige byrom og bebyggelse. Innenfor planområdet kan det etableres maksimalt 240 boenheter. 

Tilhørende nye og oppgraderte trafikk- og parkeringsarealer innenfor og i tilknytning til eiendommene samt friområder og rekreasjonsarealer forventes opprettholdt – sammenlignende med gjeldende plan – om enn noe endret i plassering og form. 

Lundhaugen foreslås oppgradert til en offentlig tilgjengelig bypark med tilgjengelighet og siktlinjer gjennom flere felt/ korridorer i ulike himmelretninger ned mot sundet og bygatene.  Øst for Lundhaugen, foreslås en markant bybebyggelse bestående av en kombinasjon av punkt- og lamellhus.  Bebyggelsen innenfor BKB2 og BKB3 er gitt takflater som tilpasses og kobles sammen med Lundhaugen.

Langs sjø, fra Lundkaia i nord og ned mot småbåthavnen sør i planområdet foreslås det anlagt en sjøpromenade. Promenaden legger til rette for opphold langs sjø og sikrer med det allmenhetens tilgjengelighet og ferdsel fra Lundkaia og sørover langs sjøen.

Utsnitt fra vedtatt plankart for PID 202109 - Privat detaljregulering Byparken, Finnsnes

Plandokumenter

Alle vedtatte plandokumenter og kart ligger tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister.

Planregister - Senja kommune

Saksdokumenter for KST-sak 15/2024 er tilgjengelig i møtekalenderen på kommunens nettside.

Møtekalender - Senja kommune

Planvedtak

Planvedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12. Planene er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år. Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages.

Frist for å klage på vedtak

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker. 
Kunngjort i avisa Folkebladet og på kommunens nettside den 12/3-2024. Frist 2. april 2024.
Klagen merkes med «Detaljregulering Byparken Finnsnes, ref. 2020/3398» og sendes på epost til: post@senja.kommune.no eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes.