Kunngjøring av vedtatt plan; Privat detaljregulering Felt C8 i Sentrumsplan Finnsnes PID 201611 - Frist 3. juni

Senja kommunestyre har vedtatt detaljregulering Felt C8 i Sentrumsplan Finnnses, planID 2016 11 i sak 36/2022, den 5.5.2022.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Planen omfatter b.a. eiendom gbnr. 45/43 og legger til rette for næring, offentlig parkering, naust og kommunalteknisk infrastruktur samt grøntstruktur.

Planvedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12. Planene er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år.

Saksdokumenter

Plandokumentene og K-sak 36/2022 finner du her

Frist for klage på vedtak

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker - det vil si 03.06.2022.

Klagen merkes med «Detaljregulering felt C8 i Sentrumsplan Finnsnes, ref. 2020/2115» og sendes til: post@senja.kommune.no  eller Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes