Kunngjøring - planvedtak for PlanID 202104 - "Privat detaljregulering Lysnesodden" - FRIST: 9. februar 2024

Senja kommunestyre vedtok “Detaljregulering Lysnesodden”, planID 202104 i sak 164/2023, den 14/12-2023.

Om planen

Bakgrunnen for planarbeidet er at SalMar har behov for å etablere en landbase på Lysnes som skal benyttes til drift av oppdrettsvirksomheten de har i området. 
Etableringen skal bidra til å styrke den sjørettede næringen i området. Området vil betjene cirka 15 arbeidsplasser. Fotavtrykket for næringsbebyggelsen er ca. 468 m2 i byggetrinn 1 og totalt 1268 m2 med byggetrinn 2. Planen avsetter byggeområder der det blir lagt til rette for kombinert bebyggelse og anleggsformål, kai, molo og trafikkarealer.

Frist for å klage på vedtak

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker. 
Kunngjort i avisa Folkebladet den 19/1-2024.
Klagen merkes med «Detaljregulering Lysnesodden, ref. 2021/350» og sendes på epost til: post@senja.kommune.no eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes.

PID 202104 - Utsnitt fra vedtatt plankart

Planvedtak

Planvedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12. Planene er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år. Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages.

Plandokumenter

Alle vedtatte plandokumenter og kart ligger tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister.

Planregister - Senja kommune

Saksdokumenter for KST-sak 164/2023 er tilgjengelig i møtekalenderen på kommunens nettside.

Møtekalender - Senja kommune