Ny Finnsnes barneskole og flerbrukshall

Eksisterende Finnsnes barneskole skal rives og det skal bygges ny barneskole til 450 elever og 80 ansatte, samt flerbrukshall på samme tomt. Finnsnes barneskole er i dag i forprosjektfasen.

Prosjektets navn 

 • Finnsnes barneskole og flerbrukshall.
 • Prosjektleder og kontakt: Knut Vidar Olsen, prosjektleder i Stab samfunnsutvikling, Senja kommune.

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres

Eksisterende Finnsnes barneskole skal rives og det skal bygges ny barneskole til 450  elever og 80 ansatte, samt flerbrukshall på samme tomt. I tillegg skal det dimensjoneres for innføringsklasser.

Flerbrukshallen skal ha spilleflate 25 m × 45 m og 9 m fri takhøyde. I tillegg skal det sees på løsning med kostnadsestimat for etablering av klatreanlegg i tilknytning til flerbrukshallen.

Prosjektet har gjennomført konseptutredning og mulighetsstudie i tidligere faser av  prosjektet, og er nå i forprosjektfase.

Mandat 

Mandat fra siste kommunestyremøte 5. mai 2022:

Senja kommunestyre vedtar å gå videre til forprosjekt for nye Finnsnes barneskole, basert på alternativ 2 i mulighetsstudiet. Følgende føringer legges til grunn:

 • Det dimensjoneres for et elevtall på 450 elever pluss at det legges til rette for å kunne ta imot innføringsklasser.
 • Det vurderes ytterligere tiltak for å redusere areal i bygget gjennom økt sambruk og mer effektiv arealutnyttelse.
 • Det gjøres en overordnet kost/nytte-vurdering knyttet til valg av materialer og tekniske løsninger.
 • Det gjøres en overordnet kost/nytte-vurdering ved å stille høyere energikrav til bygget utover gjeldende forskriftskrav ved å jamføre den økte investeringsutgiften med reduksjon i driftskostnader.

Senja kommunestyre ber rådmannen legge frem forslag til inndekning for nødvendig økt låneopptak, som konsekvens av ny brutto investeringsramme på 430 millioner kroner.

Mål 

Barneskole for 1. til 7. trinn samt flerbrukshall for innendørsidretter.

Varighet for prosjektet 

 • Forstudie: januar 2021–oktober 2021
 • Mulighetsstudie: november 2021–februar 2022
 • Forprosjekt: juli 2022–januar 2023
 • Funksjonsbeskrivelse og konkurransegrunnlag for totalentreprise: mars–juli 2023
 • Totalentreprise: august 2023–juli 2025

Kostnader 

Kostnadsestimat fra mulighetsstudiet behov for brutto investeringsramme på 430 millioner kroner.

Status

Prosjektet er i en viktig forprosjektfase, hvor innhold og kvaliteter i skolen skal defineres, og alle grensesnitt kartlegges slik at grunnlaget for utlysning av   totalentreprisen er best mulig.

Forprosjektet skal til politisk behandling 16. februar 2023, for beslutning om å lyse ut  konkurranse om bygging av ny skole og flerbrukshall.

I forprosjektfasen bidrar både skole, teknisk og administrasjon i fellesskap med ekstern rådgivergruppe, for å skape et godt gjennomarbeidet forprosjekt.

 • Rådgiver i mulighetsstudiet: AT Plan & Arkitektur
 • Rådgiver i forprosjekt og til endt totalentreprise: ARCHUS arkitekter AS
 • Prosjekteringsgruppeleder: Kjell Kvam (SIB-rådgiver Kjell Kvam AS)
 • Tekniske rådgivere: SWECO AS avdeling Trondheim

Perspektiv fra mulighetsstudiet, alternativ 2.

Nærmer seg beslutning for bygging av ny Finnsnes barneskole - Senja kommune