Ny lokal forskrift om tilsyns- og feiegebyr godkjent

Senja kommune ved Senja Brann- og redning, har utarbeidet og fått godkjent ny lokal forskrift om tilsyns- og feiegebyr, etter høringsfristens utløp.

Forskriften er vedtatt og nå Kunngjort i Norsk Lovtidend.

Formålet med forskriften

Formålet er å sørge for en gebyrinnkreving som harmonerer med forskrift om brannforebygging, og sikre en riktigere innkreving som ivaretar kravet til kommunalt selvkostprinsipp.

  • Forskriften erstatter lokal forskrift 19. juni 2008 nr. 886 vedtatt etter gammel sentral forskrift, som opphørte 31.12.2016.
  • Det er lagt vekt på at forskriften skal fungere uavhengig av endringer ved eventuell ny sentral forskrift, slik at overflødige hjemmelshenvisninger er utelatt.
  • Forslaget har inntatt nye bestemmelser som gjeldende forskrift ikke regulerer, og enkelte bestemmelser er ikke videreført.
  • Det er videre lagt vekt at bestemmelsene som videreføres tar hensyn til klart språk.

Ny lokal forskrift på tilsyns- og feiegebyr på høring - Frist 4. februar - Senja kommune

Her finner du aktuelle kunngjøringer og høringer - Senja kommune