Nytt legekontor på Finnsnes

Prosjektet startet opp 7. februar 2023 og skal utrede behovet og utforme et skisseprosjekt, for å øke romkapasiteten for legetjenesten i kommunen.

Prosjektets navn

  • 93011 Nytt legekontor Finnsnes – behov/skisseprosjekt
  • Prosjektleder og kontakt: Astrid Myrvang Hagen, prosjektleder i Stab Samfunnsutvikling, Senja kommune.

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres

Prosjektet skal utrede behovet og videre utforme et skisseprosjekt, for å øke romkapasiteten for legetjenesten i kommunen. Prosjektets oppgave er å utrede behovet og basert på denne, framskaffe et kostnadsestimat som framlegges for politisk beslutning om kommunen skal gå videre til et forprosjekt.

Prosjektet berører i denne fasen ansatte, både leger og hjelpepersonell.

Mandat

Politisk sak 131/2022 - Økt arealbehov for legetjenesten - behovsutredning og skisseprosjekt.

Mål

Behovsutredningen skal gi oss en oversikt over hvilke behov brukerne har for et nytt legekontor.

Basert på behovsutredningen, skal skisseprosjektet utrede hvordan et nybygg kan utformes med hensyn til form og plassering på tomt, samt en enkel situasjonsplan med adkomst og uteområder.

Målet med prosjektet er også få en oversikt over økonomiske og framdriftsmessige utfordringer og risikoer, samt gi tilstrekkelig underlag til forprosjekt slik at dette blir gjennomført effektivt med ønsket resultat innenfor budsjett.

Det endelige resultatmålet med hovedprosjektet, er å etablere et moderne og attraktivt legekontormiljø og frigjøre romkapasitet i Distriktsmedisinsk senter (DMS) til utvidede sykehustjenester.

Effektmålet av hovedprosjektet, er å økt pasienteffektivitet og gjøre det lettere å rekruttere helsepersonell.

Varighet for behov/skisseprosjektet

Oppstartsdato 7. februar, sluttdato 7. september 2023. 

Viktige milepæler:

  1. Brukerbehov på kort og lang sikt kartlagt -14. april 2023
  2. Skisseprosjekt mottatt 1. august 2023
  3. Beslutning om videre utredning, politisk behandling 22. august – 7. september 2023.

Kostnader

Budsjettet for behov-/ skisseprosjektet er kr 800 000.

Status

Oppstartsmøte 7. februar 2023. 

Arbeidsgruppen som har jobbet fram ROS-analysen for prosjektet. Fv. Marit Anita Taihaugen, lege Finnsnes legekontor og tillitsvalgt Den norske legeforening, Per-Kristian Jensen, lege Finnsnes legekontor og kommuneoverlege funksjon, Astrid Paulsen, verneombud Silsand legekontor, Odd Egil Knutsen, arbeidsleder Byggforvaltning, Janita M Nyborg Andersen, sykepleier Silsand legekontor, Anette S. Gulbrandsen, avdelingsleder Silsand legekontor og Astrid Myrvang Hagen, prosjektleder

Godt i gang med prosjektet nytt legekontor - Senja kommune 

Nytt legekontor i rute - Senja kommune