Planvedtak - detaljregulering for Myklenesåsen hyttefelt, planID 1927 2010 007

Senja kommunestyre har i sak 194/2021, den 16.12.21 fattet følgende planvedtak:

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Detaljregulering Myklenesåsen hyttefelt, planID19272010007, med tilhørende planbeskrivelse, bestemmelser og plankart sist rev. 18.10.2021 og ROS-analyse datert 07.05.2021, konsekvensutredning for Reindriftsnæringen datert 1.11.2020 og VA-notat datert 03.03.2021 vedtas.

Planområdet omfatter gnr/bnr. 218/12, m.fl., og planforslaget legger til rette for inntil 30 nye hyttetomter med frittliggende fritidsboliger samt naustbebyggelse.

Planvedtakene er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12. Planene er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år.

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages.

En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker. Klagen merkes med «plannavn, saks nr./vår ref.» og sendes til: post@senja.kommune.no  eller Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes

K-sak 194/2021 er tilgjengelig på kommunens nettside under politisk møtekalender.

PID_19272010007_Plankart_Detaljregulering Myklenesåsen hyttefelt (PDF, 3 MB)

PlanID 1927 2010 007_planbeskrivelse_detaljregulering Myklenesåsen hyttefelt (PDF, 10 MB)

planID 1927 2010007_Planbestemmelser_detaljregulering Myklenesåsen hyttefelt_ (PDF, 795 kB)