Senja får gjev pris som Fyrtårnkommune 2022

- Gode oppvekstsvilkår og framtidsutsikter for barn og unge, er en viktig målsetting for oss, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.

I dag deltok Senja kommune på årets Vintermøte i regi av Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Her skulle også Årets fyrtårnkommune for barn og unge i Troms og Finnmark, deles ut. Og spenningen var til å ta og føle på.

Senja inkluderer barn og unge

- Barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til å bli både sett og hørt.

Prisen for årets fyrtårnkommune går til Senja kommune, som på en forbilledlig måte har inkludert barn og unge i planlegging og lagt til rette for medvirkning, sier Elisabeth Vik Aspaker, statsforvalter i Troms og Finnmark.

FNs konvensjon om barnets rettigheter, Barnekonvensjonen, er veileder for dette arbeidet.

Fv. Elisabeth Vik Aspaker, statsforvalter, Dorthea Lygre-Edvardsen og Julie Marie Larsen fra ungdomsrådet i Senja, samt Inger-Lise Tøllefsen, koordinator og rådgiver i Barne- og familietjenesten, Tom-Rune Eliseussen, ordfører og Hogne Eidissen, rådmann i Senja kommune. Alle foto: Louis Edvardsen.

- Vi er svært glade for at Senja kommune får prisen som Årets Fyrtårnkommune for barn og unge, sier en smilende Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.

- Senja kommune har gjort en særlig innsats for barn og unges rettigheter i året som har gått, til inspirasjon og læring for andre, mener statsforvalteren.

De unge selv bekrefter at de blir inkludert, de har sin egen koordinator og forteller at både ordfører og rådmann deltar aktivt i møter og dialog med de unge. En vel fortjent pris, sier hun.

Senja kommune mottok diplom til ordfører som får hedersplass på Rådhuset og 10 000 kroner til ungdomsrådets disposisjon.

Stort engasjement

- Arbeidet med å ivareta barn og unges stemme er et arbeid vi gjør i lag, sier Inger-Lise Tøllefsen, rådgiver i Barne- og familietjenesten og koordinator for Ungdomsrådet og Barn og unges kommunestyre i Senja.

Alle må med for å få dette til!

Det som oppnås her, blir til med bidrag fra mange barn og unge til øverste ledelse i kommunen, poengterer Tøllefsen.

Fv. Dorthea Lygre-Edvardsen og Julie Marie Larsen, som representerer ungdomsrådet i Senja på Vintermøtet.

Jeg opplever at det er et stort engasjement og hvor det settes handling til ordene i alle ledd. Og det er godt å få annerkjennelse for jobben som gjøres i form av en gjev pris, sier hun.

Tar barn og unge på alvor

- Gjennom blant annet brn og unges kommunestyre og ungdomsrådet, får vi løftet fram barn og unges mening hvor de får reell medvirkning, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.

Vi tar de med på råd om saker som angår dem, som transporttilbudet og helsesykepleiere i skolen, og tar kontakt med ungdom for å engasjere og få medvirkning, avslutter han.

Begrunnelse for prisen

Bakgrunn

 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark vil at fylket vårt skal bli det beste stedet å vokse opp.
 • Derfor er gode oppvekstsvilkår og gode fremtidsutsikter for barn og unge i fylket vårt vår viktigste målsetting.
 • Det er dette vi kaller vårt Fyrtårn barn og unge, og FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er vår veileder i dette arbeidet.
 • Som en del av arbeidet vårt med Fyrtårnet ønsker vi å løfte frem gode, konkrete eksempler fra fylket vårt, til inspirasjon og læring for andre
 • Derfor har vi laga en egen pris «Årets Fyrtårnkommune barn og unge»

 Kriterier

 • Vi har etablert en egen jury, bestående av Lavrans Lockertsen fra Ungdommens Fylkesråd, Morten Haldorsen fra Sametingets Ungdomspolitiske Utvalg, og Gro Davidsen, Hilde Bremnes og Elisabeth Vik Aspaker fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.
 • Sammen har vi utarbeidet fire kriterier for prisen:
 1. Kommunen ligger i Troms og Finnmark fylke
 2. Kommunen har gjort noe konkret for barn og unges rettigheter
 3. Kommunen har fokus på samarbeid, også med barn og unge
 4. Kommunen er opptatt av mangfold og inkludering

Prosess

 • Vi fikk inn mange gode forslag, og det har vært en krevende prosess med gode diskusjoner i juryen
 • Mange kommuner nådde langt opp, men til slutt var det en kommune som vi syns skilte seg ut litt ekstra i år, og juryen kom til slutt frem til en enstemmig avgjørelse 

Begrunnelse

 • Årets Fyrtårnkommune er en kommune som har jobbet godt for å få til god medvirkning og gode møteplasser med barn og unge
 • De har et godt etablert ungdomsråd, som blir tatt med på laget, lyttet til og tatt på alvor
 • Ungdomsrådet får saker som er aktuelle for barn og unge, og de får tilpasset og forståelig informasjon, og de er med i flere arbeidsgrupper og råd
 • Ungdomsrådet har for eksempel fått medvirke i en sak om skolehelsetjenesten, og vært med å påvirke så det ble ansatt flere helsesykepleiere
 • De er også tett påkoblet arbeidet med å etablere et eget aktivitetshus for barn og unge, de fikk blant anna gjennomslag for at dette måtte være et hus for dem først og fremst, de har vært på befaring, og de er med i arbeidsgruppa som jobber videre med dette
 • Engasjementet og interessen for å være med i ungdomsrådet er derfor stort
 • Og som en av ungdommene sier: vi har en ordfører og en rådmann vi kan ta kontakt med direkte hvis vi lurer på noe!
 • Dette er også en kommune som også har lagt til rette for gode møteplasser mellom de som bestemmer i kommunen og barn og unge
 • Blant anna arrangere de fast barn-og unges kommunestyre (BUK), hvor både ordfører og rådmann deltar
 • Her er alle skolene representert, fra grunnskolen til videregående, og her kan barn og unge ta opp saker de er opptatt av i kommunen
 • Ungdomsrådet er også tett koblet på det regionale samarbeidet, med møter i Midt-Troms Rådet, innspillsmøter, Senjakonferansen og Dyrøyseminaret
 • Kommunen jobber for å inkludere de sårbare gruppene gjennom Fritidskasse for barn og unge for å sikre at økonomi ikke hindrer at alle kan delta i fritidsaktiviteter.
 • Fritidskassen er et lavterskeltilbud alle kan søke på, man kan søke til uansett aktivitet (til utstyr, kontigent osv) og få hjelp til å søke.
 • De har også Aktivitet og mestring er et tilbud for de som ikke er med på organisere aktiviteter med tilbud en gang i uka, og utstyrsbank hvor man kan låne aktivitetsutstyr gratis, dette finnes både i sentrum og i distriktene

Nominert til Fyrtårnprisen 2022 - Senja kommune