Hvem får prisen som årets fyrtårnkommune?

Gode oppvekstsvilkår og framtidsutsikter for barn og unge i Senja kommune, er en viktig målsetting oss.

Sammen med Ungdommens Fylkesråd og Sametingets Ungdomspolitiske Utvalg i Troms og Finnmark fylke, har Statsforvalteren i Troms og Finnmark etablert det de kaller Fyrtårn barn og unge.

Dette er en pris som skal gå til en kommune som har gjort en særlig innsats for barn og unges rettigheter i året som har gått, til inspirasjon og læring for andre.

Fristen for å bli nominert var 1. februar 2023.

Nominert som årets Fyrtårnkommune 2022

FNs konvensjon om barnets rettigheter, Barnekonvensjonen, er veileder for dette arbeidet.

Møte i Utvalg for Oppvekst og kultur 2. februar, hvor Hannah Tøllefsen fra Barn og unges kommunestyre legger fram sin sak. 

Senja kommune er en av flere kommuner som er nominert til Årets Fyrtårnkommune 2022.

- Arbeidet for å ivareta barn og unges stemme, er et arbeid vi gjør i lag, sier Inger-Lise Tøllefsen, rådgiver i Barne- og familietjenesten og koordinator for ungdomsrådet og barn og unges kommunestyre i Senja.  

Alle må med for å få dette til!

Stort engasjement

- Jeg opplever at det er et stort engasjement og hvor det settes handling til ordene, smiler Inge-Lise Tøllefsen. 

Det som oppnås her, blir til med bidrag fra mange barn og unge til øverste ledelse i Senja kommune.

Barn og unges kommunestyre i Senja. Foto Kari H. Slaattelid/Senja kommune.

- Vi har barn- og unges kommunestyre hvor alle skolene i kommunen er representert, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.

De får mulighet til å stille spørsmål eller ta opp problemstillinger som angår dem og deres skole/lokalmiljø.

Både ordfører og rådmann er til stede på alle møtene.

Tar barn og unge på alvor

- Samtidig har vi etablert ungdomsråd og ansatt koordinator for rådet, sier Tom-Rune Eliseussen.

Ungdomsrådets folkevalgte klar for arbeidet med å fremme viktige saker for ungdom. 

Gjennom barn og unges kommunestyre og ungdomsrådet, får vi løftet fram barn og unges stemme og mening hvor de får reell medvirkning, poengterer han.

Vi tar barn og unge på alvor! 

Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune

Får gjennomslag

- Vi tar de med på råd om saker som angår dem, som transporttilbudet og helsesykepleiere i skolen, og tar kontakt med ungdom for å engasjere og få medvirkning, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune. 

Ungdomsrådet har til eksempel jobbet for å øke antall stillinger for helsesykepleiere i skolen, som en av sine første store saker, forteller ordføreren. 

Ungdomsrådet 2022-23. Her sammen med rådmann og ordfører. Fremst til høyre, leder Madicken Olufsen og nesteleder Mathias Borch Pettersen.

Rådet har også fått gjennomslag for å få økt midlene til Barn og unges kommunestyre, og deler dem ut for å gi støtte til tiltak med og for barn og unge. 

Er aktiv i ulike arbeidsgrupper 

Senja kommune prioriterer deltakelse fra Ungdomsrådet på Vintermøter, Dyrøyseminar, Senjakonferansen, Ungdommens fylkesting, Ungdomssamling i Hammerfest, ordførermøter, Drivkraftsamling i Lofoten, mPower, innspillmøter for næringsstrategi- og transportplan, med flere. 

Fv. Gro Davidsen, fyrvokter for unge hos Statsforvalteren og Madicken Olufsen, Ungdomsrådet i Senja kommune blant flere, deltar på Dyrøyseminaret  i september 2022. Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik lytter og noterer.

- Og Ungdomsrådet var i fjor med på ikke bare delta men å arrangere Senjakonferansen, forteller koordinator for Ungdomsrådet, Inger-Lise Tøllefsen. 

Ungdomsrådet har også jobbet for å etablere Aktivitetshus for barn og unge, og har vært med i prosessen fra et tidlig tidspunkt.  

- De medvirket og påvirket slik at det ble bestemt at Aktivitetshuset skal være bare for barn og unge, ikke kombinert med eldre, forteller hun.

Fra den årlige Senjakonferansen i 2022, hvor videregående skoler og ungdomsrådet var med å arrangere og deltok aktivt.

Øvrige aktiviteter som er gjennomført, i samarbeid med administrasjonen og Senja kommunestyre:

  • Medlemmer fra ungdomsrådet var med i arbeidsgruppa for prosjektet Heldøgnsomsorg i Senja kommune (HDO).
  • Etablere Fritidskasse for barn og unge, for å sikre at økonomi ikke hindrer at alle kan delta i fritidsaktiviteter.
  • Kommunal innsats for å ordne og ivareta skøytebane på Finnsnesvannet i vinter.
  • Etablert utstyrsbank hvor alle kan låne aktivitetsutstyr gratis, Dette finnes både i sentrum og i distriktene.
  • Administrasjonen har ansatt kommunepsykolog og folkehelsekoordinator.

Fv. Trine-Lise Paulsen, HOPP, koordinator, Inger-Lise Tøllefsen, rådgiver i Barne- og familietjenesten og Kim Rist, folkehelsekoordinator, som blant annet jobber med helsefremmende oppvekst (HOPP) for barn og unge.

  • Helsesykepleierne tilbyr foreldreveiledning (COS-P)
  • Aktivitet og mestring for å få med de som ikke deltar på fritidsaktiviteter.
  • Handlingsplan mot vold i nære relasjoner hvor implementeringen er i gang.
  • Alle barn får opplæring i hva vold, overgrep og mobbing er, at det er ulovlig og hvordan de kan søke hjelp.
  • Tilskudd til Lenvik kirke, Senja Frivilligsentral, Kafe Pluss, m.fl. for å styrke arbeidet for gamle og unge som har utfordringer.

Kommunalt samarbeid og lavterskeltilbud

- Senja kommune samarbeider og deltar i nettverk med andre kommuner i Midt-Troms, blant annet om Handlingsplan mot vold og forebyggende arbeid mot vold, overgrep og mobbing, forteller Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.  

Vi er også i dialog med Troms og Finnmark fylkeskommune om et samarbeid om barn og unge, når det gjelder møteplass for unge samt transport, sier ordføreren.

Hvordan har kommunen ivaretatt mangfold og inkludering i dette? 

- Alle skolene er representert i Barn og unges kommunestyre (BUK), som nominerer medlemmer til Ungdomsrådet slik at alle skal kunne medvirke, forklarer Inger-Lise Tøllefsen.

Fv. Julie Marie Larsen og Kaja Elise Kulsvehagen fra ungdomsrådet, legger fram sak om mobilforbudet i Utvalg for oppvekst og kultur.

Fritidskassen er et lavterskeltilbud som alle kan søke på. Det er inkluderende i det at du kan søke om støtte uansett aktivitet, fortsetter hun. 

Senter for læring og integrering i Senja kommune, bidrar med å gi informasjon om tilbud som finnes og hjelper til med å søke.

- Midler fra Barn og unges kommunestyre (BUK) har vært for eksempel blitt tildelt for å danne e-sportslag. I tillegg arrangeres det møteplasser for alle, som type kafé og lignende, avslutter Tøllefsen. 

Veileder for ungdomsmedvirkning - Nordavind Utvikling

Om Ungdomsrådet - Senja kommune

Om Barn og unges kommunestyre - Senja kommune