KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Myklenesåsen hyttefelt

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Myklenesåsen hyttefelt

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles igangsetting av planarbeid på vegne av tiltakshaver Statskog SF.  

Hensikten med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse på gnr/bnr 218/1 og 218/12, med adkomst via Myklenesveien. Eiendom 218/103 er inkl. for ev. omlegging av vei. 

Planområdet utgjør 415 daa og er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse, NFFF og LNFR. Tiltaket er vurdert til ikke å være KU-pliktig.  

Grunneiere/naboer varsles i brev. 

Dokumenter 

Dokumenter tilhørende søknaden finner du i lenken under: 

PLANVARSEL Myklenesåsen hyttefelt. PlanID 19272010007 (PDF, 2 MB)

Innspill og merknader 

Innspill sendes Norconsult på e-postadresse: herbjorg.arntsen@norconsult.com 

eller per post til: Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad. 

Frist: 16. november 2020.