Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Myklenesåsen hyttefelt

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles igangsetting av planarbeid på vegne av tiltakshaver Statskog SF.  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hensikten med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse på gnr/bnr 218/1 og 218/12, med adkomst via Myklenesveien. Eiendom 218/103 er inkl. for ev. omlegging av vei. 

Planområdet utgjør 415 daa og er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse, NFFF og LNFR. Tiltaket er vurdert til ikke å være KU-pliktig.  

Grunneiere/naboer varsles i brev. 

Dokumenter 

Dokumenter tilhørende søknaden finner du i lenken under: 

PLANVARSEL Myklenesåsen hyttefelt. PlanID 19272010007 (PDF, 2 MB)

Innspill og merknader 

Innspill sendes Norconsult på e-postadresse: herbjorg.arntsen@norconsult.com 

eller per post til: Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad. 

Frist: 16. november 2020.