Viltforvaltning, jakt og fangst

Kommunen har ansvar for forvaltning etter viltloven, og gir råd og veiledning i saker om forvaltning av vilt.

Godkjenning av vald

Det er grunneier som i utgangspunktet har jaktrett. For å få tillatelse til å felle hjortevilt ,må området det skal jaktes i godkjennes av kommunen. 

Et vald skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt.

Valdet kan bestå av en eller flere eiendommer. Kommunen fastsetter minsteareal for at et vald for viltarter skal godkjennes. I Senja kommune er minsteareal 4000 daa.

På Miljødirektoratets nettsider finner du mer informasjon om godkjenning av vald, og søknadsskjema som sendes til kommunen. 

Kommunens frist for innsending av søknad om godkjenning eller endring av vald er 15. mai.

Søknads sendes kommunens postmottak: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes. 

Fellingstillatelse og avgifter

Kommunen tildeler årlig fellingstillatelse for hjortedyr til godkjente vald, uten at det må søkes om det. For å jakte storvilt må du også ha betalt jegeravgift for storvilt, og du må ha bestått den årlige skyteprøven. 

For fellingstillatelse på småvilt må jeger ha betalt den årlige jegeravgiften og ha tillatelse fra grunneier eller grunneierlag til jakt. 

For å jakte elg, hjort og villrein må du betale fellingsavgift etter jakta. I Senja kommune følges Miljødirektoratets makssats som fastsettes årlig. Kommunen sender faktura for fellingsavgiften til den valdansvarlige. 

Det er en rekke krav til deg som utøver jakt. Les mer om lovverk og krav til jakt og fangst på Miljødirektoratets nettsider.

Senja kommune følger statens maksimalsatser:

 • Fellingsavgift elg, voksen: 620 kroner.
 • Fellingsavgift elg, kalv: 370 kroner.

Fellingsavgiften går til viltfondet, som disponeres av utvalg for vilt og utmark. 

Fellingsrapport og annen rapportering

Etter jakta skal alle som har betalt jegeravgift for jaktåret rapportere. Det gjelder selv om du ikke har vært på jakt, eller ikke har felt noe. 

Når det gjelder storviltjakt, i praksis elgjakt i Senja kommune, er det flere rapporter som skal leveres fra hvert vald før og etter jakta.

Valdene får mer informasjon om dette før jakta starter. 

 • Før jakta skal det leveres egenrapportskjema og skriftlig avtaleskjema for godkjent ettersøkshund. 
 • Underveis i jakta skal sett og skutte dyr, og andre data registreres via hjorteviltregisteret. Rapporteringen skal senest skje 14 dager etter siste jaktdag. 
 • Etter jakta skal fellingsresultatet rapporteres på skjema til kommunen. 
 • Slaktevekt skal også registreres på skjema og leveres til kommunen etter jakta. 
 • Senja er med i Norsk institutt for naturforskning, NINAs overvåkingsprogram. Det skal derfor samles inn kjever med kjevelapper fra alle elgvald og fra samtlige felte dyr i kommunen. Kjevene leveres på Senja rådhus på fastsatte dager som valdene får informasjon om. 

For å lese mer om rapportering utbytte av jakt, se Miljødirektoratets nettside.

hjorteviltregisteret kan du få oversikt over alle fellingstillatelser, fellingsresultat, sett elg, og slaktevekt rapportert i kommunen. Du finner i tillegg historiske data, og informasjon om fallvilt.

Utvalg for vilt og utmark

Kommunens utvalg for vilt og utmark har delegert ansvar fra kommunestyret til å ivareta oppgaver og prioriteringer innen viltforvaltningen.

Utvalget behandler og gir uttalelser i saker som gjelder vilt- og utmarksforvaltning, og kan gjøre vedtak i saker som kommunestyret har delegert til utvalget. 

Mer informasjon om utvalgets sammensetning og møter kan du lese ved å trykke på denne lenken.

Viltfond

Inntektene av fellingsavgiften som jegerne betaler går til det kommunale viltfondet.

Penger fra viltfondet skal brukes til å fremme tiltak innen viltforvaltning og dekke utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt.

Pengene skal ikke brukes til kommunal administrasjon av viltforvaltning, erstatning av skade eller skuddpremier.  Retningslinjer for Senja kommunes viltfond er under arbeid. 

Her kan du lese mer om kommunale viltfond i forskriften fra lovdata.

Jegerprøven

Det er kommunene som har ansvar for jegerprøven.

I praksis betyr det at det er kommunen som er testleder for eksamen, mens det er andre aktører som arrangerer kursene. Arrangør har oversikt over når kommunen har eksamen for jegerprøven. 

For å lese mer om jegerprøvekurs og eksamen, se Miljødirektoratets nettsider.

Ettersøk ved jakt

Når det jaktes på elg, hjort og rådyr skal jeger og jaktlag ha tilgang til godkjent ettersøkshund, eller på forhånd ha avtalt tilgang til dette innenfor et rimelig tidsrom.

Alle skadeskytinger/påskytinger skal meldes til Senja kommune. Også  ettersøk med gode utfall.

I tillegg skal det ved påskutt eller skadeskutt elg rapporteres på skjema som leveres senest 3 dager etter påskytingen. Informasjon og skjema gis til valdene før jakta. 

Jaktlaget er pliktig å drive ettersøk ut dagen etter skadedeskytingen fant sted.

Etter det kan godkjente ettersøksekvipasjer som har avtale med kommunen gjennomføre offentlig ettersøk.

Avtale om gjennomføringen av slike offenlige ettersøk skjer etter dialog med kommunen. Mens ettersøk pågår skal det ikke jaktes på andre dyr av jaktlaget. 

Melding om skadeskyting/påskyting uten fall, samt bruk av lys ved ettersøk skal meldes til disse kontaktpersonene:  

Elgvald Senja fastland:

 • Ole-Birger Killie, leder utvalg for vilt og utmark. Telefon: 91 62 48 38
 • Jan-Oddvar Eriksen, nestleder utvalg for vilt og utmark. Telefon: 99 22 57 43

Elgvald Senja øy:

 • Eli Pedersen, medlem utvalg for vilt og utmark. Telefon: 48 12 46 73
 • Solvar Nordheim, medlem utvalg for vilt og utmark. Telefon: 90 59 08 30

Jaktlag med representanter og vara i utvalg for vilt og utmark skal melde til: 

 • Svein Georg Hove, kommunens saksbehandler for viltsaker. Telefon: 99 23 91 43.

Hvis det ikke er mulig å oppnå kontakt på telefon, send tekstmelding med nødvendig informasjon.

Mer informasjon om ettersøk under jakt og lovverk, finner du her.

Viltpåkjørsler og skadd vilt

Kommunen har avtale med ettersøkspersonell med godkjente ettersøksekvipasjer for å håndtere kommunens ansvar for påkjørt og skadet vilt. 

Hvis du kjører på, eller kommer til et skadested hvor dyr er påkjørt er det det din plikt å melde fra og hjelpe. 

 • Få oversikt over eventuelle skadde personer, og gi førstehjelp.
 • Ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
 • Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen
 • Merk påkjørselssted. Det vil hjelpe arbeidet med å spore skadede dyr. Du kan for eksempel bruke en pose eller et tøystykke.  
 • Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og gjør ettersøkshundens jobb vanskeligere.  vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid.
 • Din beskrivelse av hvordan dyret reagerte og hvor det gikk kan være verdifullt for ettersøkspersonellet. Hvis du har mulighet er det derfor bra om du kan vente til de er på stedet. Hvis ikke kan det være lurt å gi din kontaktinformasjon til politiet slik at ettersøkspersonell kan kontakte deg direkte for beskrivelse. 

Miljødirektoratets nettsider i lenken under kan du lese mer om viltpåkjørsler og skadet vilt.

Skuddpremie

Senja kommune har foreløpig ingen ordning for skuddpremier, men det er til vurdering.