Drivkraft for klima, miljø og energi

Senja kommune jobber med klima- miljø og energiplan (KME). Gjennom prosjektet Drivkraft - Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner, prøver vi ut ulike former for medvirkning med lokalbefolkningen i planprosessen. Ungdom og næringsliv er sentrale aktører.

Drivkraftprosjektet, med ungdom på fellesverksted i Lofoten 2022.

Prosjektets navn

Drivkraft - Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner.

Organisering

Hva gjelder prosjektet 

Hovedidéen bak prosjektet er å organisere planprosessen slik, at nye ideer, prosjekter og ny kunnskap raskt kan kobles til både planprosess og iverksetting. 

Vi behøver jo ikke vente til planen er ferdig med å iverksette tiltak hvis vi ser mulighet for det. 

Senja kommune leder dette 4-årige innovasjonsprosjektet, som har fått støtte fra Forskningsrådet. Øvrige partnere i prosjektet er UiT Norges arktiske universitet, Delft University of Technology i Nederland, Nordavind utvikling, Lofotrådet, Vestvågøy kommune og Vågan kommune. 

Hvem gjør hva

  • De to Lofotkommunene, Vågan og Vestvågøy, og Senja kommune er på ulike stadier i planarbeidet, og skal årlig i prosjektperioden gjennomføre lokale KME-verksteder med politikere, ungdom og næringsaktører. 
  • Lofotrådet har stort fokus på klima, miljø og energi gjennom prosjektet Lofoten – De grønne øyene, og arrangerer regionale fellesverksteder to ganger i prosjektperioden. Første verksted var i 2022, det andre er i 2024. 
  • Nordavind utvikling har ansvar for Ungdomsforskerordningen i prosjektet, og bidrar med sin kompetanse og sine nettverk til god ungdomsmedvirkning i prosjektet. For Senja sin del har vi også inngått samarbeid med Ungt Entreprenørskap, som har vært vårt bindeledd inn mot Senja vgs, og bidratt til at ungdom har fått jobbe med aktuelle problemstillinger sammen med lokalt næringsliv, og levert gode innspill til Senja kommune sin KME-plan. Skoleårene 2022-2023 og 2023-2024 har det vært gjennomført årlige bedriftsbesøk, fagdager og felles samlinger med klima, miljø og energi som tema. 
  • UiT sin rolle i prosjektet er å følge kommunenes arbeid og forske på prosessen, samt å bidra til bruk av nyskapende medvirkningsmetoder utviklet av forskningsmiljøer internasjonalt. Den såkalte PVE-metoden som brukes i DRIVKRAFT-prosjektet er utviklet av Delft University of Technology i Nederland. Det er en interaktiv spørreundersøkelse, hvor ungdom og andre kan gi innspill til klima- og miljøplanleggingen i kommunene. Undersøkelsen skal gjennomføres i 2024, og i en mindre omfattende versjon i 2025. Medvirkningsmetoden har vært testet på elevene ved Senja vgs, og skal gjennomføres i alle tre kommunene våren 2024. 

Mandat 

Senja kommunestyre vedtok 5. november 2020 kommunal planstrategi, hvor det blant annet er bestemt at kommunen skal utarbeide kommunedelplaner for naturmangfold og klima, miljø og energi (KME). 

Kommunen har satt seg mål om å ha en klima‐, miljø- og arealpolitikk, som sikrer dagens og kommende generasjoners behov og valgmuligheter. 

Kommunestyret vedtok 15. desember 2022 kommunedelplan for naturmangfold, samt planprogram for kommunedelplan for klima, miljø og energi.  

I resten av prosjektperioden vil arbeidet med å utarbeide selve planen pågå, og innspillene som kommer fram i prosjektet vil være viktig for dette arbeidet. 

Drivkraftprosjektet er forankret i kommunestyrets vedtak, om å gi tilslutning til prosjektet 29.06.2021.

Mål

Å innovere den nye generasjonen av klima-, miljø- og energiplaner, til å bli effektive redskaper for omstilling til fornybar-samfunnet i distriktskommuner.

Delmål

  • Utnytte utålmodigheten og kunnskapen hos ungdom og næringsaktører som pådrivere for innovative strategier og tiltak i klima-, miljø- og energiplanene, gjennom arenaer som er utformet for å løse konkrete utfordringer i den enkelte distriktskommune.
  • Styrke implementeringen av klima-, miljø- og energiplanene ved å opprettholde en dynamisk kontinuitet i samskapingsarenaene både i planleggings- og implementeringsfasen.
  • Utnytte ungdommenes og næringslivets samlede kreativitet og kompetanse for å skape konkrete, bærekraftige løsninger.
  • Gi begrepet «energiborgerskap» et innhold som er fruktbart i en distriktskommunekontekst
  • Teste ut om Plan- og bygningslovens bestemmelser har tilstrekkelig fleksibilitet som rammeverk for denne typen samskaping, og eventuelt foreslå endringer.
  • Bruke erfaringene fra prosjektet til å gi anbefalinger til andre kommuner, regionale og statlige myndigheter og utdanningsinstitusjoner.

Varighet for prosjektet 

Perioden 2021-2025.

Kostnader 

Totale kostnader for prosjektet er kr 7 332 000, hvorav Forskningsrådet bidrar med kr 5 450 000 i tilskudd. 

Prosjektpartnerne bidrar med kr 1 882 000 i egeninnsats (i praksis i form av tid brukt på prosjektet). 

Senja kommune er prosjekteier og har ansvar for prosjektregnskapet. Det vil si at Senja kommune mottar hele tilskuddet, som så fordeles på prosjektpartnerne i henhold til budsjett. 

Prosjektleder rapporterer årlig på økonomien i prosjektet til Forskningsrådet.

Nyttige informasjonslenker