Først i Norge med digitalt samråd

- I innovasjonsprosjektet DRIVKRAFT er vi nå klare til å prøve ut et nytt verktøy, for å få nyttige innspill til Klima-, miljø og energiplanen vår, forteller prosjektmedarbeider Agnes Marie Mohn, Senja kommune.

DRIVKRAFT er et internasjonalt innovasjonsprosjekt som avsluttes i 2025. Fv. UiT Norges arktiske universitet Toril Ringholm og Hans-Kristian Hernes (på teams) og fra Senja kommune Wenche Pedersen, prosjektleder og virksomhetsleder, Plan og utvikling og Agnes Marie Mohn, prosjektmedarbeider og rådgiver, Landbruk og miljø. Alle foto: Senja kommune

Innovasjonsprosjektet, som startet i 2021 og går fram til 2025, ledes av Senja kommune i samarbeid med UiT Norges Arktiske universitet, Lofotrådet, Vågan og Vestvågøy kommuner, Nordavind Utvikling, bedrifter og videregående skoler og forskere fra Nederland og England.

Den digitale metoden med Samråd, er utviklet ved det tekniske universitetet i Delft, Nederland og prøvd der i tillegg til flere andre land. Men først nå i Norge.

Hans-Kristian Hernes, professor, UiT Norges arktiske universitet

DRIVKRAFT utforsker nye måter for å involvere lokalbefolkningen i planarbeidet, hvor lokalt næringsliv og ungdommer er sentrale aktører og involveres i klima-, miljø- og energiplanlegging (KME) for bærekraftige distriktskommuner.

Bli med i digitalt samråd

- Samrådsmetoden går ut på at de som deltar skal svare på spørsmål, men blir også stilt overfor beslutningssituasjoner der de må velge tiltak og samtidig vurdere kostnadene, forklarer Hans-Kristian Hernes, professor ved UiT Norges arktiske universitet. 

- Vår primærgruppe er ungdom, næringslivet og politikere i Senja, men ambisjonen er å mobilisere også andre innbyggere i kommunen, sier Agnes Marie Mohn, prosjektmedarbeider i DRIVKRAFT, Senja kommune.

Hun forteller at prosjektet nå konkret jobber med å få en oversikt over og få kontaktpunkter hos primærgruppen. 

Oversikten er dynamisk og vil bli videreutviklet underveis.

Bidra og bli med i digitalt samråd - Klikk her

- Vi tar gjerne også imot henvendelser fra grendeutvalg og andre frivillige organisasjoner, om å delta i det digitale Samrådet, sier Geir-Inge Sivertsen, ordfører i Senja kommune.

Metoden er videreutviklet i et samarbeid mellom UiT og kommunene Vågan, Vestvågøy og Senja.

Senja er første kommune ut i Norge med å teste samrådsmodellen, og vi ønsker å få flest mulig til å svare for å gi kommunen et best mulig grunnlag for klima-, miljø- og energiplanen vår.

Geir-Inge Sivertsen, ordfører i Senja kommune

- Det tekniske universitetet i Delft har - i tillegg til de tekniske sidene - gitt oss råd om utforming av opplegget, siden det er første gang denne typen samråd på digital plattform prøves ut i Norge, forteller Hans-Kristian Hernes.

Ungdommer er sentrale aktører

Ungdommene som deltok på DRIVKRAFT sitt arbeidsverksted i Lofoten i 2022.

2024 er siste år med prosjektaktivitet i kommunene, som så skal fortsette med å ferdigstille og følge opp sine Klima-, miljø og energiplaner (KME). 

Lokalt næringsliv og ungdommer er sentrale aktører. 

Hovedgrepet i prosjektet har vært å å organisere arbeidsprosessen slik, at nye ideer, prosjekter og ny kunnskap raskt kan kobles til både planprosess og implementering av klima-, miljø- og energiplanen.

Agnes Marie Mohn, prosjektmedarbeider i DRIVKRAFT, Senja kommune 

To masterstudenter i Samfunnsplanlegging og kulturforståelse vil våren 2024 levere masteroppgaver, som er basert på forskningen i prosjektet. 

Den ene handler om ungdommers erfaringer med KME-verkstedet og den andre om Ungdomsforskerordningen. 

Fv. Masterstudentene i Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Julie Eriksen fra Finnsnes og Ida Solvang fra Tromsø, her sammen med Hans-Kristian Hernes, professor, statsvitenskap, UiT.

Det blir også skrevet en bacheloroppgave i prosjektet våren 2024. 

Ferdigstiller i 2025

- Vi regner med at det blir aktuelt med flere master- og bacheloroppgaver i 2025, forteller Agnes Marie Mohn.  

UiT har også valgt å gi ekstra ressurser til forskningen om Drivkraft, ved å tildele et 3-årig doktorgradsstipend til dette arbeidet.

Siste prosjektår er 2025, som hovedsakelig vil bli brukt av UiT til sluttføring av forskningsdelen av prosjektet, legger hun til. 

Da skal også kommunene vurdere hvilke medvirkningsaktiviteter de vil videreføre, i tillegg til at de skal være med i formidlingen av egne erfaringer til andre kommuner.

Ungdommene fra Senja vgs formidler resultatet på DRIVKRAFT sitt arbeidsverksted i Senja desember 2022. Foran Ragnvald Storvoll, Nordavind Utvikling.

Fakta

  • Senja kommune leder et innovasjonsprosjekt kalt DRIVKRAFT, hvor ungdom og næringsliv er med i klima-, miljø- og energiplanlegging (KME) for bærekraftige distriktskommuner. 
  • Prosjektpartnere i prosjektet er UiT Norges Arktiske universitet, Lofotrådet, Vågan kommune, Vestvågøy kommune, Nordavind utvikling og Det tekniske universitetet i Delft, Nederland. 
  • Prosjektet har mottatt 5,4 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.
  • Årlig gjennomføres 4 møter i styringsgruppa i prosjektet.
  • Ungdomsforskerne er elever ved videregående skoler i samarbeidskommunene. 
  • I Senja kommune har elever i biologiklassen på Senja vgs skoleårene 2021/2022 og 2022/2023 jobbet med relevante problemstillinger innen klima, miljø og energi. Ungt entreprenørskap har hatt ansvaret for å tilrettelegge for ungdommenes arbeid i samarbeid med lærer for klassen.
  • Parallelt med at prosjektet går med ulike aktiviteter for medvirkning, jobber kommunen med å utarbeide selve planen, og innspillene som kom fram i prosjektet er viktig for dette arbeidet. Kommunestyret vedtok 15. desember 2022 kommunedelplan for naturmangfold, samt planprogram for kommunedelplan for klima, miljø og energi.
  • DRIVKRAFT er forankret i Senja kommunestyre sitt vedtak om å gi tilslutning til prosjektet 29.06.2021. 
  • Senja kommune vedtok 5. november 2020 en planstrategi hvor det kommer fram at kommunen skal utvikle kommunedelplan for naturmangfold og kommunedelplan for klima, miljø og energi (KME-plan). Kommunen har satt seg mål om å ha en miljø-, klima‐ og arealpolitikk som sikrer dagens og kommende generasjoners behov og valgmuligheter. 

Nyttige informasjonslenker