Mudring av Senjahopen havn og farled

Prosjektet består av mudring av farleden inn til Senjahopen og diverse områder inne i havnebassenget, og inkluderer også reetablering av seilingsmerkene som måtte tas bort slik at mudringsapparatet kom til for å gjøre arbeidet.

Her ser vi mudringsapparatet fra Wasa Dredging Oy LTD i arbeid, med mudring av farleden.

Prosjektets navn

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres

Mudring av farleden inn til Senjahopen og diverse områder inne i havnebassenget.

Mudringsmasser deponeres på to områder, hvor den ene har en omfatningsmolo bygd på forhånd. Områdene er regulert som kommunalt næringsområdet.

Prosjektet inkluderer også reetablering av seilingsmerkene som måtte tas bort slik at mudringsapparatet kom til for å gjøre arbeidet.

Mandat

Tiltaket ble vedtatt av Berg kommune og videreført av Senja kommune. Avtale med Kystverket om tilskudd for tiltaket ble inngått av Berg kommune 13. mai 2019.

Mål

Tiltaket er for å sikre god seilingsdybde inn til Senjahopen, for å ivareta sikkerheten for nye og større båter.

Mudring langs kaiene sikrer at alle båtene kan legge til kai.

Varighet for prosjektet

  • Mudringsarbeider: 2022
  • Etablering av seilingsmerker: 2023

Kostnader

Budsjett: 145 millioner kroner ekskl. mva., hvor 127 millioner kroner ekskl. mva. er tilskudd fra Kystverket.

Status

Kommunen skal inngå kontrakt for å rydde opp og justere fyllingene, slik at de fremstår som mer helhetlig og ordentlige. I tillegg skal kommunen få lagt ut pukk over den fyllingen som har omfatningsmolo, for å stoppe støvproblematikken. 

Kommunen lyste ut konkurranse for dette den 13. mars, med tilbudsfrist 22. april. 

Oppstart i Senjahopen er beregnet i løpet av mai, med ferdigstillelse til høsten.

Angående seilingsmerker ble kommunen informert den 9. februar om at Kystverket selv ville utføre dette arbeidet.»

Bakgrunn

Selve mudringsarbeidet er avsluttet, og det pågår nå opprydding og ferdigstillelse av deponiområdene. Dette arbeidet vil pågå ut året.

  • Utførende entreprenør mudring: Wasa Dredging Oy LTD og Workinn AS
  • Utførende entreprenør for etablering av molo: Norvald Jørgensen AS
  • Rådgiver: Multiconsult AS

Kommunen jobber med anskaffelse av entreprenør, for etablering av nye seilingsmerker. Dette arbeidet er planlagt oppstartet på nyåret og vil pågå frem mot våren 2023.

  • Utførende entreprenør: Ikke inngått avtale enda
  • Ansvarlig prosjekterende: Multiconsult AS

Nyttige informasjonslenker