Ny Finnsnes barneskole og flerbrukshall

Eksisterende Finnsnes barneskole skal rives og det skal bygges ny barneskole til 450 elever og 80 ansatte, samt flerbrukshall på samme tomt. Finnsnes barneskole er i dag i forprosjektfasen.

Prosjektets navn 

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres

Eksisterende Finnsnes barneskole skal rives og det skal bygges ny barneskole til 450 elever og 80 ansatte, samt flerbrukshall på samme tomt. I tillegg skal det dimensjoneres for innføringsklasser.

Flerbrukshallen skal ha spilleflate 25 m × 45 m og 9 m fri takhøyde. I tillegg skal det sees på løsning med kostnadsestimat for etablering av klatreanlegg i tilknytning til flerbrukshallen.

Prosjektet har gjennomført konseptutredning og mulighetsstudie i tidligere faser av prosjektet, og er nå i forprosjektfase.

Mandat 

Mandat fra siste kommunestyremøte 5. mai 2022:

Senja kommunestyre vedtok å gå videre til forprosjekt for nye Finnsnes barneskole, basert på alternativ 2 i mulighetsstudiet. Følgende føringer ble lagt til grunn:

 • Det dimensjoneres for et elevtall på 450 elever pluss at det legges til rette for å kunne ta imot innføringsklasser.
 • Det vurderes ytterligere tiltak for å redusere areal i bygget gjennom økt sambruk og mer effektiv arealutnyttelse.
 • Det gjøres en overordnet kost/nytte-vurdering knyttet til valg av materialer og tekniske løsninger.
 • Det gjøres en overordnet kost/nytte-vurdering ved å stille høyere energikrav til bygget utover gjeldende forskriftskrav ved å jamføre den økte investeringsutgiften med reduksjon i driftskostnader.

Senja kommunestyre ba rådmannen legge frem forslag til inndekning for nødvendig økt låneopptak, som konsekvens av ny brutto investeringsramme på 430 millioner kroner.

Mål 

Barneskole for 1. til 7. trinn samt flerbrukshall for innendørsidretter.

Varighet for prosjektet 

 • Forstudie: januar 2021–oktober 2021
 • Mulighetsstudie: november 2021–februar 2022
 • Forprosjekt: juli 2022–januar 2023
 • Funksjonsbeskrivelse og konkurransegrunnlag for totalentreprise: mars–juli 2023
 • Totalentreprise: august 2023–juli 2025

Kostnader 

Kostnadsestimat fra mulighetsstudiet behov for brutto investeringsramme på 430 millioner kroner.

Status

I henhold til kontrakten skal ny-skolen stå ferdig senest 1. oktober 2025, og framdriftsplanen fram til februar 2024 er som følger:

 • Uke 41: Graving for etablering av brakkerigg 
 • Uke 42: Inngjerding av byggeplass og stenging av gangvei
 • Uke 42/43: Rivningsarbeider som gir økt trafikk til og fra byggeplassen
 • Januar/februar 2024: Grunnarbeider starter. Både sprengnings- og meislearbeider vil pågå og noe støy må påberegnes.

Forprosjektet

Prosjektet har vært i en viktig forprosjektfase, hvor innhold og kvaliteter i skolen skulle defineres, og alle grensesnitt kartlegges slik at grunnlaget for utlysning av   totalentreprisen er best mulig.

Forprosjektet var til politisk behandling 16. februar 2023, for beslutning om å lyse ut konkurranse om bygging av ny skole og flerbrukshall.

I forprosjektfasen bidro både skole, teknisk og administrasjon i fellesskap med ekstern rådgivergruppe, for å skape et godt gjennomarbeidet forprosjekt.

 • Rådgiver i mulighetsstudiet: AT Plan & Arkitektur
 • Rådgiver i forprosjekt og til endt totalentreprise: ARCHUS arkitekter AS
 • Prosjekteringsgruppeleder: Kjell Kvam (SIB-rådgiver Kjell Kvam AS)
 • Tekniske rådgivere: SWECO AS avdeling Trondheim

Informasjonslenker om framdrift

Perspektiv fra mulighetsstudiet, alternativ 2.