Nytt legekontor på Finnsnes

Prosjektet startet opp 7. februar 2023 og skal utrede behovet og utforme et skisseprosjekt, for å øke romkapasiteten for legetjenesten i kommunen.

Prosjektets navn

  • 93011 Nytt legekontor Finnsnes – behov/skisseprosjekt
  • Prosjektleder og kontakt: Lars Helge Hansen, prosjektleder i Stab Samfunnsutvikling, Senja kommune.

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres

Prosjektet skal utrede behovet og videre utforme et skisseprosjekt, for å øke romkapasiteten for legetjenesten i kommunen. Prosjektets oppgave er å utrede behovet og basert på denne, framskaffe et kostnadsestimat som framlegges for politisk beslutning om kommunen skal gå videre til et forprosjekt.

Prosjektet berører i denne fasen ansatte, både leger og hjelpepersonell.

Mandat

Politisk sak 131/2022 - Økt arealbehov for legetjenesten - behovsutredning og skisseprosjekt.

Mål

Behovsutredningen skal gi oss en oversikt over hvilke behov brukerne har for et nytt legekontor.

Basert på behovsutredningen, skal skisseprosjektet utrede hvordan et nybygg kan utformes med hensyn til form og plassering på tomt, samt en enkel situasjonsplan med adkomst og uteområder.

Målet med prosjektet er også få en oversikt over økonomiske og framdriftsmessige utfordringer og risikoer, samt gi tilstrekkelig underlag til forprosjekt slik at dette blir gjennomført effektivt med ønsket resultat innenfor budsjett.

Det endelige resultatmålet med hovedprosjektet, er å etablere et moderne og attraktivt legekontormiljø og frigjøre romkapasitet i Distriktsmedisinsk senter (DMS) til utvidede sykehustjenester.

Effektmålet av hovedprosjektet, er å økt pasienteffektivitet og gjøre det lettere å rekruttere helsepersonell.

Varighet for skisseprosjektet

Oppstartsdato 7. februar, sluttdato  14. desember.

Viktige milepæler

  • Brukerbehov på kort og lang sikt kartlagt -14. april 2023
  • Skisseprosjekt mottatt 1. august 2023
  • Beslutning om videre utredning, politisk behandling startet 22. august og pågår i november
  • Forventes endelig vedtak i desember 2023
  • Videre behandling etter vedtak om å utsette prosjektet i kommunestyret 8. februar 2024,  blir avklart våren 2024

Kostnader

Budsjettet for behov-/ skisseprosjektet er kr 800 000.

Status

Skisseprosjektet ble behandlet i Senja kommunestyre 08.02.2024  Sak: 7/2024 - Skisseprosjektrapport - Øvre Hamna legesenter 

Følgende ble vedtatt: 

  1. Senja kommunestyre vedtar å ikke igangsette forprosjektfasen på nåværende tidspunkt for bygging av Øvre Hamna legesenter. 
  2. Saken sendes tilbake til ny behandling i utvalgene og formannskap for involvering. 
  3. Videre behandling må gjøres i sammenheng med Helse- og omsorgsplan, som nå er ute til høring.

Vedtaket medfører at prosjektet er stilt i bero, i påvente av at kommunestyret behandler saken på nytt. 

Nyttige informasjonslenker