Stort engasjement og god deltakelse

I et trepartssamarbeid er Senja kommune godt i gang, med å utrede et framtidig tjenestetilbud innenfor pleie og omsorg.

- Alle arbeidsgruppene har jobbet godt og konstruktivt med kartlegging av dagens tjenester, og med stor involvering gjennom hele prosessen, sier Jorid Meyer, kommunalsjef i Helse og omsorg i Senja kommune og leder for prosjektet.

Mandatet for prosjektet ble vedtatt i Kommunestyret 16. desember og i Utvalg for helse og omsorg 21. Desember 2021. 

De som spesielt påvirkes av tjenestetilbudet innenfor pleie og omsorg, er brukere av helse og omsorgstjenestene, ansatte i sektoren, politikere og innbyggere i Senja kommune. 

Trepartssamarbeid fungerer

Prosessen er et trepartssamarbeid mellom tillitsvalgte, verneombud, administrativ ledelse og politikere.

Martin Ness (Ap), politisk valgt leder og nestleder Per-Inge Søreng (Krf) fra Utvalg for helse og omsorg, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og representanter for Eldrerådet, Ungdomsrådet og personer med funksjonsnedsettelse, er aktivt med i referansegruppen.

Fagforbundet Senja er fornøyd med at det er iverksatt et trepartssamarbeid der utvikling av tjenestene skjer i dialog med og gjennom et konstruktivt samarbeid mellom ansatte/tillitsvalgte, administrative ledere og politikere, samt vernetjenesten. Dette for å se på et fremtidig helhetlig omsorgstilbud i kommunen.

Trepartssamarbeidsmodellen har erfaringsmessig gitt gode resultater.

Fagforbundet Senja mener det er fullt mulig å omorganisere tjenestene og bruke kompetansen bedre enn i dag, uten at tjenestetilbudet i distriktene rammes.

Rigmor Hansen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Senja

- Vi har fått en felles forståelse for oppbyggingen av helsetjenestene som Senja kommune skal ha til sine innbyggere. Dette gjelder tjenester i hjemmet, omsorgsboliger og sykehjem, sier Martin Ness. 

- En grundig og god prosess

I løpet av februar og mars 2022 har ni arbeidsgrupper med ansatte ved sykehjem og hjemmetjenesten i kommunen, arbeidet fram grunnlag for delrapporter gjennom kartlegging av tjenestene, hvilke utfordringer de står i og hva som er mulighetsrommet i framtiden.

Resultatene av kartlegging sammenfattes i en oppsummerende rapport.

Denne uken fikk styringsgruppen, Utvalg for helse og omsorg (UHO), orientering om status for prosjektarbeidet.

En pause i styringsgruppemøte for prosjektet Prosess heldøgnsomsorg, på Stongslandseidet sykehjem 26. april. 

- Etter gårdagens møte sitter jeg igjen med følelsen av en grundig og god prosess, sier Martin Ness, leder for Utvalg for helse og omsorg, som er styringsgruppe for prosjektet.

Oppdraget fra Senja kommunestyre er i rute, sier han. Rådmannens innstilling vil være klar 20. mai. Utvalg for helse og omsorg (UHO) har nytt styringsgruppemøte 31. mai, hvor saken skal behandles med innstilling til Senja kommunestyre sitt møte 30. juni.

Kvalitet og utfordringer i dagens tjenester

I utredningen er det kommet fram at ansatte strekker seg langt for å gi gode tjenester, de er engasjerte, samarbeider og har et godt arbeidsmiljø. I tillegg er det pasientmedvirkning.

Samtidig ønsker helsepersonell seg mer tid til pasientene, for å kunne skape ro i pasientgruppen og gi en faglig forsvarlig tjeneste.

Årsaken til tidspress er at kommunen har for få sykepleier, for å få til en god turnus. Samtidig bør det nevnes at helsepersonell er flyttet til andre type tjenester, som testing, smittesporing og vaksinasjon gjennom en langvarig pandemi.

- Dette har nok dessverre ikke bare Senja kommune utfordringer med. Nasjonalt mangler vi rundt 7 000 sykepleiere i helse og omsorgssektoren, sier Jorid Meyer.

Med en økende aldrende befolkning og flere med sammensatte og kroniske sykdommer, vil Senja kommune være nødt til å gjøre endringer i tjenestetilbudet, konstaterer kommunalsjefen.

Opplevd belastning og konsekvenser 

 • Høyt sykefravær
 • Lav grunnbemanning
 • Stadig innleie av vikarer/ufaglært – kan gå ut over kvaliteten
 • Ikke god nok opplæring i bruk av digitale verktøy som den ansatte bruker i hverdagen
 • Rekruttere og beholde ansatte viser seg å være særs viktig
 • Viktig å ha riktig bemanning for alle de oppgaver som skal utføres, og at det er rett kompetanse som brukes til rette oppgavene
 • Det er behov for faglig utvikling, bedre arbeidsvilkår og økt grunnbemanning  

Oppfølgingspunkter

 • Dreining fra institusjonsbasert tjenester til hjemmebaserte tjenester
 • Forebyggende arbeid må starte tidlig. Og fokus på en generell god folkehelse, vil være med på å bedre innbyggerne sin helse og kunne forsinke behovet for tjenester fra helse og omsorg
 • Velferdsteknologi må tas mer i bruk, slik at vi kan gi tjenester lengst mulig i eget hjem
 • Systematisk oppgavefordeling mellom fagpersoner, for eksempel sykepleier i team
 • Sikre oss nok faglært personell gjennom ytterligere tiltak for å beholde og rekruttere

I februar - Arbeidsgruppene er godt i gang

Senja kommune - Et godt sted å leve hele livet