Retningslinjer for Fritidskassen

Vi har satt følgende kriterier for støtte

 1. Støtte gis på individnivå til deltakelse i regelmessige, organiserte fritidsaktiviteter. Det betyr at det er det enkelte barn/ungdom opp til og med 17 år som gis støtte. Det gis ikke generell støtte til grupper/lag og foreninger.
 2. Støtten skal ikke erstatte dugnadsinntekter eller supplere andre tilskuddsordninger.
 3. Støtte kan eksempelvis søkes til utstyr, kontingent, egenandel, reise, opphold og måltider i forbindelse med deltakelse på turneringer/reiser i regi av lag/forening.
 4. Dersom det ikke oppgis frist for levering av faktura i tildelingsbrevet er det 3 måneder som gjelder. Dersom faktura ikke levers innen fristen forbeholder vi oss retten til å kansellere tildelingen. 
 5. Fritidskassen gjør avtale med navngitte ledere/trenere/ressurspersoner i de ulike lag og foreninger. Lag og foreninger bestemmer selv hvor mange, og hvem de ønsker skal være kontaktpersoner. 
 6. Kontaktpersonene forplikter seg til å være bindeleddet mellom Fritidskassen og det enkelte barn/ungdom. De vil også ha et særskilt ansvar for å bistå andre i lag/foreningen om å «fange opp» de som har behov for bistand.
 7. Kontaktpersonene har ansvar for å sikre at tilbudet til barn, ungdom og familier blir gitt på en inkluderende og ikke-stigmatiserende måte.

Hvordan det gis støtte

 1. Grupper/lag henter ut utstyr for inntil kr.1000,- etter avtale med Fritidskassen. Sportsbutikken sender faktura til Fritidskassen.
 2. Utgifter/kjøp over kr. 1000,- behandles fortløpende av styringsgruppen som har 4-6 møter pr år.
 3. Privatpersoner (barn, ungdom, foreldre) kan søke Fritidskassen direkte uten involvering av lag og foreninger.
 4. Utgifter/kjøp av privatpersoner på inntil kr.1000,- dekkes gjennom rekvisisjon gitt av Fritidskassen for uthenting i butikk.
 5. Fritidskassen betaler ikke ut pengebeløp. 
 6. Fritidskassen kan ikke dekke utgifter som allerede er betalt. Det betyr at vi trenger en ubetalt faktura.

Søk om støtte - Søknadsskjema