- Kjenn din besøkelsestid

Senja kommune inviterer til innspillsmøte om ny strategisk næringsplan 27. mars i Kunnskaps- og næringsparken Senja, på Finnsnes.  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Senja kommune er i gang med revidering av strategisk næringsplan for 2023-2030.

Meld deg på innspilsmøtet 27. mars, digitalt eller fysisk - Påmeldingsfrist 20. mars

Nå ønsker kommunen innspill fra næringslivet, som vil være med på å danne grunnlaget for næringsarbeidet i årene fremover.

Bred involveringsprosess

- Næringslivet i hele kommunen, bør kjenne sin besøkelsestid nå, sier Rita Myrvang, daglig leder i Hamco Bygg. Uansett hvor stor bedriften din er og hvor du holder til i Senja.

Vi må selv ta grep. Lenvikhalvøya hvor vi holder til, kommer ofte i skyggen av Senja som øy, forklarer hun. Så vi trenger at hele bredden er med i arbeidet.

Fv. Rita Myrvang, Hamco Bygg, Kjetil Danielsen, Kupa, Hege Enge Dekkerhus, Norwegian Wild, Mads Andreassen, Senja Energy, Rikke Steiro og Bjørn Fredriksen fra næringsavdelingen i Senja kommune. Alle foto Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

Senja kommune legger opp til bred medvirkning fra næringslivet i hele kommunen, bla. gjennom bruk av intervjuer, innspillsmøte og dialogmøter med bedrifter og næringsarenaer som Sjømatklyngen, Profilgruppa, Næringsforeningen i Finnsnesregionen og Visit Senja Region.  

- I innspillsmøtet 27. mars, ber om konkrete nye innspill fra næringslivet, gründere og oppstartsbedrifter, offentlige aktører, klynger, innovasjonsaktører, akademia, forskning og utdanning, sier Bjørn Fredriksen, seniorrådgiver næring, Senja kommune. 

Målgruppen vi ønsker å nå er spesielt representanter for næringsliv, gründere og oppstartsbedrifter, offentlige aktører, klynger, innovasjonsaktører, akademia, forskning og utdanning.

Framoverlente næringsaktører

Bjørn Fredriksen roser responsen fra næringslivet i intervjurunden så langt, som gjennomføres av samarbeidspartner KUPA, innovasjons- og rådgivingsselskapet som vant anbudet og bistår i arbeidet med ny strategisk næringsplan.

Fv. Bjørn Fredriksen, seniorrådgiver næring og Rikke Steiro, næringsrådgiver, Senja kommune og Kjetil Danielsen, prosessleder, KUPA.

- Vi er i sluttfasen på å intervjue næringsaktører i Senja, og har mottatt mange gode, konkrete innspill og perspektiver, forteller Kjetil Danielsen, seniorrådgiver, KUPA.  

Intervjuene med næringsaktører i Senja fortsetter fram til 21.mars. 

Næringslivet i Senja er svært framoverlente, særlig med tanke på bærekraftig utvikling, poengterer han.  Intervjuene  er utrolig viktige for å fange detaljene og bygge gode tema for innspillsmøtet.

- Dette er den første strategiske næringsplanen for kommunen, som ny kommune, fastslår Bjørn Fredriksen, seniorrådgiver næring i Senja kommune.

Prioriterte næringsfyrtårn fra tidligere Torsken, Berg og Tranøy og næringsplan for Lenvik,  ivaretas på best mulig måte, påpeker han.

Ny strategisk næringsplan skal gjelde fra 2023 til 2030.

Tilrettelegger for næringsutvikling  

- Viktige områder vi strategisk skal jobbe med de nærmeste årene, er å være en næringsvennlig kommune og en utviklingsmotor i nord, innovasjon og entreprenørskap, kompetanse og rekruttering, samferdsel, infrastruktur og eksport, sier Rikke Steiro, næringsrådgiver i Senja kommune.

Mye med andre ord, noe som fordrer prioritering.

Formålet med en strategisk næringsplan er å synliggjøre ambisjonene og prioriteringene kommunen har for næringsutvikling, påpeker hun. Og ikke minst ha en plan for hva vi kan gjøre for å tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen.

Fv. Hege Enge Dekkerhus, Norwegian Wild og Madse Andreassen, Senja Energy, mener det er nå de små næringene bør komme på banen. Vær gjerne kritisk, men møt opp.

Om strategisk næringsplan  

Næringsplanen skal bygge videre på målsettingen fra samfunnsplan, spesielt fokusområde Utviklingsmotor i Nord, gjeldene næringsplaner og prioriterte næringsfyrtårn fra de tidligere kommunene.  

Planen skal omfatte  

  • behovskartlegging knyttet til areal og infrastruktur og angi viktige kommunale strategier for å bidra til positiv næringsutviklin
  • viktige næringer som sjømat, industri, reiseliv, handel, bygg- og anlegg, landbruk- og skognæring, samt kompetanseutvikling og rekruttering
  • utnyttelse av naturressurser som næringsgrunnlag skal være i et bærekraftig og langsiktig perspektiv. I enhver plan skal FNs bærekraftmål ligge til grunn. 

Næringsplanen skal også sees i sammenheng med revidering av regional næringsplan, og den parallelle prosessen som pågår i 2023.  

Felles arbeidsmarked, felles boligmarked og på mange måter felles utfordringer og muligheter, gjør at de to planprosessene kan sees i sammenheng der det er naturlig.

Politikerne i styringsgruppen for ny strategisk næringsplan, fv. Tom-Rune Eliseussen, ordfører (SP), Marit Stubberud Hanssen (AP) og Line Miriam Haugan (H). Hogne Eidissen, rådmann og Bjørn Fredriksen, seniorrådgiver næring, representerer administrasjonen i Senja kommune.

Om Senja kommune 

Senja kommune er en av Norges største og mest komplette sjømatkommuner, den tredje største industrikommunen i Nord-Norge, og den kommunen i landsdelen som opplever størst vekst innen reiselivet.  

Kommunen har en positiv utvikling innen landbruk, bygg og anlegg, handel og service. Senja kommune oppleves om en svært attraktiv næringskommune, noe et høyt aktivitetsnivå bekrefter. De neste årene er det planlagt investeringer for omkring 8 milliarder kroner i Senja kommune, og stadig flere ser til Senja for næringsetableringer. 

Senja kommune skal være en utviklingsmotor i Nord. I kommuneplanens samfunnsdel heter det at kommunen skal være en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune, herunder en proaktiv aktør i samfunns- og næringsutvikling, og en driver i regionale, nasjonale og internasjonale klynger og partnerskap for økt verdiskapning. 

For å befeste vår rolle som utviklingsmotor i nord, må kommunen fylle rollen som tilrettelegger og møte idéskapere og næringsliv med konstruktiv, profesjonell og løsningsorientert veiledning – samt spille en aktiv rolle i forhold til regionale og statlige utviklingsaktører. 

Kommuneplanens samfunnsdel slår også fast at Senja kommune skal utvikle kompetente fagmiljøer, som er i stand til å møte krav og forventninger fra innbyggere og private aktører på en god og profesjonell måte. 

Vi skal ivareta og videreutvikle samarbeidskulturen og nettverk internt og eksternt, samt bli enda bedre på utviklingsarbeid gjennom tverrfaglig nettverks- og prosjektarbeid.