Næringsavdelingen i Senja kommune

Senja kommune skal være en utviklingsmotor i Nord. Næringsavdelingen i kommunen består av seniorrådgiver Bjørn Fredriksen og rådgiver Rikke Steiro, som er sterkt involvert i mange utviklingsprosjekter og delaktige på arenaer der næringslivet møtes.

De har mange ulike oppgaver sammen med ordfører, rådmann og øvrige kolleger i kommunen, for å nå de mål som ligger til grunn for nærings- og samfunnsutvikling i Senja kommune.

Bjørn Fredriksen har lang erfaring fra privat sektor innenfor sjømat og innen offentlig sektor som rådmann og næringssjef. Rikke Steiro har jobbet med næringsutvikling i Senjaregionen siden 2015, både i privat og offentlig sektor.

Noen av prosjektene er Fjordgård Fiskerihavn, Senjahopen Fiskerihavn, Botnhamn Kaianlegg, Finnfjord industripark, Landbase Baltsfjord, Forprosjekt Husøy og Olderhamna fiskeri- og småbåthavn.

I tillegg er næringsavdelingen involvert i prosjekter knyttet til Nasjonal turiststi Senja, bærekraftig infrastruktur og Drivkraft.

Delaktig der næringslivet møtes

Næringsavdelingen er opptatt av å være delaktig på arenaer der næringslivet møtes, og bistår også ordfører med høringer, uttalelser, notater og utredninger.

Det er opprettet et eget forum - Næringsarena – hvor klyngene i Senja er representert, herunder Sjømatklyngen Senja, Profilgruppa, Trainee Senja, Visit Senja Region og Næringsforeningen i Finnsnesregionen, samt Næringshagen Midt-Troms, Studiesenteret Midt-Troms og NAV. Totalt representerer disse over 200 bedrifter.

I 2022 skal arbeidet med næringsplanen for Senja kommune påbegynnes. Videre har næringsavdelingen ansvar for å følge opp eierskapsmeldingen for Senja kommune.

Her er en oversikt over ansvarsområder for næringsavdelingen (PDF, 79 kB)

Utviklingsmotor i Nord

Senja kommune er Norges største og mest komplette sjømatkommune, den femte største industrikommunen i Nord-Norge og den kommunen i landsdelen som opplever størst vekst innen reiselivet.

Kommunen har også en positiv utvikling innen landbruk, energi, handel og service. Senja kommune oppleves som en svært attraktiv næringskommune, noe et høyt aktivitetsnivå bekrefter. De neste årene er det planlagt investeringer for nærmere 8 milliarder kroner i Senja kommune, og stadig flere ser til Senja for næringsetableringer.

Senja kommune skal være en utviklingsmotor i Nord.

I kommuneplanens samfunnsdel heter det at kommunen skal være en robust, livskraftig og attraktiv bo- og næringskommune, herunder en proaktiv aktør i samfunns- og næringsutvikling, og en driver i regionale, nasjonale og internasjonale klynger og partnerskap for økt verdiskapning.

For å befeste vår rolle som utviklingsmotor i Nord, må kommunen fylle rollen som tilrettelegger og møte idéskapere og næringsliv med konstruktiv, profesjonell og løsningsorientert veiledning. Og vi skal spille en aktiv rolle i forhold til regionale og statlige utviklingsaktører.

Senja kommune skal utvikle kompetente fagmiljø, som er i stand til å møte krav og forventninger fra innbyggere og private aktører på en god og profesjonell måte. Vi skal vareta og videreutvikle samarbeidskultur og nettverk internt og eksternt, samt bli enda bedre på utviklingsarbeid gjennom tverrfaglig nettverks- og prosjektarbeid.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel slår fast at følgende mål skal ligge til grunn for nærings- og samfunnsutvikling i Senja kommune:

  • Arbeide for at lokale, regionale og nasjonale investorer velger å investere i Senja.
  • Regional næringsplan for Midt‐Troms 2018‐2022 med satsingsområdene forsvar, sjømat, reiseliv, kompetanse og omdømme og rekruttering som strategiske innsatsfaktorer skal legges til grunn i utviklingsarbeidet.
  • Vedtatte næringsfyrtårn fra Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy videreutvikles
  • For å støtte den positive næringsutviklingen i hele kommunen skal det legge til rette for å opprettholde og utvikle levende bygder i kommunen.
  • Arbeide for utbygging av infrastruktur som vei, strøm, kollektivtilbud, bredbånd og fiber i hele Senja kommune også i forhold til nasjonale og regionale kommunikasjonsløsninger inkl. videre satsing på sjømatveiene og Midt Troms pakken.
  • Arbeide for bedre interne kommunikasjonsløsninger mellom vei og sjø, herunder alle tre Senjafergene som forutsetning for å videreutvikle bl.a. reiselivssatsingen på Senja.
  • Styrke Senjas konkurransefortrinn som trafikknutepunkt mellom vei og sjø.
  • Sikre tilgang på næringsarealer i alle deler av kommunen.
  • Motivere alle til å skape arbeidsplasser for seg selv og andre.

Les mer om næringsutvikling og samarbeid