Private vann- og avløpsanlegg

Alle som har innlagt vann i sin bolig eller fritidsbolig, skal ha en godkjent avløpsløsning. Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger.

Private avløpsanlegg

Avløpsanlegg skal rense vannet fra toalett, kjøkken, bad og vaskerom lokalt. 

Kravet om privat avløpsanlegg gjelder derfor både for bolig og fritidsbolig med innlagt vann. Kravet gjelder altså fritidsboliger selv om det ikke er installert toalett. 

Bygninger uten innlagt vann trenger ikke utslippstillatelse. Unntaket er hvis det er etablert tett tank for toalettavløp.

Forskrift

Her finner du forskrift på lovdata.no, om tømming av slamanlegg og bestemmelser om slamgebyr.

Når må du søke om utslippstillatelse

For å etablere eller endre private avløpsanlegg, må du søke tillatelse både etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven.  Søknadsskjema om utslippstillatelse for mindre utslippsanlegg til Senja kommune, finner du her (PDF, 292 kB)

Prosjektering, bygging og utbedring skal utføres av godkjent entreprenør, og det er også det fagkyndige foretaket som står ansvarlig for søknad og arbeider. 

Du må søkes om utslippstillatelse

  • Før etablering av et nytt utslipp av avløpsvann, for eksempel i forbindelse med bygging av ny bolig, eller ved innlegging av vann i fritidsbolig.
  • Før vesentlig økning av utslipp, for eksempel hvis du innreder en ny hybelleilighet med eget bad eller toalett i huset.
  • Før du gjør endringer i type avløpsanlegg eller utslippssted

Søknad

Søknadsskjema om utslippstillatelse til Senja kommune, skal brukes for søknad om etablering av avløpsanlegg eller ved oppgradering eller endring. 

I tillegg til søknaden må en del dokumentasjon vedlegges. Det står beskrevet i søknaden, og du kan lese mer om dette i denne veiledningen om utslippsanlegg Senja kommune (PDF, 671 kB).

Søknad med vedlegg leveres i kommunens servicetorg, eller sendes per post til: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes

Hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) finner du flere av søknadsskjemaene for byggesaker.

  • Nabovarsel kan sendes per post, etter DIBKs skjema som du finner i oversikten over. 
  • Nabovarsel kan også sendes digitalt via Senja kommunes e-Torg. Det forenkler utsendingen noe, og gir deg den nødvendige kvitteringen om at varselet er sendt. I tillegg kan du bestille situasjonskart på e-Torget. 

Valg av avløpsløsning

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp. 

Hvilken løsning som passer best for ditt anlegg er avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg. 

Dette får du hjelp av det fagkyndige foretaket du bruker i prosjekteringen, til å vurdere. De kjenner også hvilke krav som stilles for sertifisering og godkjenning av avløpsanlegg. 

For å lese om de ulike avløpsløsningene kan du se nettsidene til Norsk institutt for bioøkonomi.

Slamtømming

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. 

Senja kommune har avtale med Senja Avfall IKS, som utfører slamtømming av private avløpsanlegg i kommunen. Kommunen registrerer anleggene og fastsetter frekvens for tømming.

  • Slamavskillere tilknyttet eiendom med fast bosetting og næringseiendommer: Hvert 2. år.
  • Slamavskillere tilknyttet fritidsbolig: Hvert 4. år.
  • Tette tanker: Hvert 2. år.
  • Minirenseanlegg tømmes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale eller iht. retningslinjer fra leverandøren, minimum hvert 2. år.
  • For alle typer anlegg kan kommunen fastsette en annen tømmefrekvens dersom fastsatt tømmefrekvens ikke er tilstrekkelig.

Ved behov for ekstratømming utenom fastsatt tømmefrekvens, du ikke har fått tømt iht. avtalt tømmefrekvens eller du lurer du på noe i forbindelse med slamtømming, ta gjerne kontakt med Senja avfall.

Gebyr og fritak 

Alle eiere av eiendommer tilknyttet private slamanlegg er pliktig å betale slamgebyr for tømming av slamavskiller. 

Gebyr for ekstratømming av slamtank utenom fastsatt tømmefrekvens, dekkes ikke av de faste kommunale gebyrene . Senja Avfall fakturerer kunden direkte for dette. 

Privat vannforsyning

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. 

Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Her på Mattilsynets nettside, finner du mer informasjon og lenke til registrering.

 

Har du spørsmål?

Tonje Engevik Eriksen
Rådgiver

E-post
Send e-post til Tonje Engevik Eriksen

Telefon 90 74 26 19