Private vann- og avløpsanlegg

Alle som har innlagt vann i sin bolig eller fritidsbolig skal ha en godkjent avløpsløsning. Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger.

Private avløpsanlegg

Avløpsanlegg skal rense vannet fra toalett, kjøkken, bad og vaskerom lokalt. Kravet om privat avløpsanlegg gjelder derfor både for bolig og fritidsbolig med innlagt vann. Kravet gjelder altså fritidsboliger selv om det ikke er installert toalett. 

Bygninger uten innlagt vann trenger ikke utslippstillatelse. Unntaket er hvis det er etablert tett tank for toalettavløp.

Forskrift

Forskrift om tømming av slamanlegg og bestemmelser om slamgebyr (Lovdata)...

Når må du søke om utslippstillatelse?

For å etablere eller endre private avløpsanlegg må du søke tillatelse både etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg sendes til kommunen. Prosjektering, bygging og utbedring skal utføres av godkjent entreprenør, og det er også det fagkyndige foretaket som står ansvarlig for søknad og arbeider. 

Det må søkes om utslippstillatelse:

  • før etablering av et nytt utslipp av avløpsvann, for eksempel i forbindelse med bygging av ny bolig, eller ved innlegging av vann i fritidsbolig.
  • før vesentlig økning av utslipp, for eksempel hvis du innreder en ny hybelleilighet med eget bad eller toalett i huset.
  • før man gjør endringer i type avløpsanlegg eller utslippssted.

Søknad

Søknaden under skal brukes for søknad om etablering av avløpsanlegg eller ved oppgradering eller endring. I tillegg til søknaden må en del dokumentasjon vedlegges. Det står beskrevet i søknaden, og du kan lese mer om det i veiledningen til søknad under: 

Skjema søknad om utslippstillatelse Senja kommune (PDF, 292 kB)

Veileder utslippsanlegg Senja kommune (PDF, 671 kB)

Søknaden med vedlegg leveres i kommunens servicetorg, eller sendes per post til: 

Senja kommune
Pb. 602
9306 Finnsnes

Hos direktoratet for byggkvalitet, DIBK, finner du flere av skjemaene som må vedlegges søknaden: 

DIBK - Søknadsskjemaer for byggesak

Nabovarsel kan sendes per post, etter DIBKs skjema som du finner i oversikten på nettsiden i lenken over. Nabovarsel kan også sendes elektronisk via kommunens e-Torg. Det forenkler utsendingen noe, og gir deg den nødvendige kvitteringen om at varselet er sendt. I tillegg kan det på e-Torget bestilles situasjonskart. 

e-Torg - Senja

Valg av avløpsløsning

Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp. Hvilken løsning som passer best for ditt anlegg er avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg. Dette får du hjelp av det fagkyndige foretaket du bruker i prosjekteringen til å vurdere. De kjenner også hvilke krav som stilles for sertifisering og godkjenning av avløpsanlegg. 

For å lese om de ulike avløpsløsningene kan du se nettsidene til Norsk institutt for bioøkonomi i lenken under: 

Nibio - Avlop.no

Slamtømming

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen registrerer anleggene og fastsetter frekvens for tømming.

Senja kommune har avtale med Senja Avfall IKS som utfører slamtømming av private avløpsanlegg i kommunen.

  • Slamavskillere og tette tanker tilknyttet wc, med unntak av fritidsboliger: Hvert 2. år.
  • Slamavskillere og tette tanker som ikke er tilknyttet wc, samt alle fritidsboliger: Hvert 4. år.
  • Minirenseanlegg tømmes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale eller iht. retningslinjer fra leverandøren.
  • For alle typer anlegg kan kommunen fastsette en annen tømmefrekvens dersom fastsatt tømmefrekvens ikke er tilstrekkelig.

Ved behov for ekstratømming utenom fastsatt tømmefrekvens kan dette bestilles ved å kontakte Senja Avfall direkte. Se lenken under: 

Senja Avfall - Slamtømming

Gebyr og fritak 

Alle eiere av eiendommer tilknyttet private slamanlegg er pliktig å betale slamgebyr for tømming av slamavskiller. Gebyr for ekstratømming av slamtank utenom fastsatt tømmefrekvens dekkes ikke av de faste kommunale gebyrene, Senja Avfall fakturerer kunden direkte for dette. 

Hvis privat avløpsanlegg ikke er i bruk kan det søkes om fritak fra gebyret for dette. Fritak gis som regel for en hel tømmeperiode. Det må søles om fritak for en periode frem i tid, og det må søkes på nytt for ny tømmeperiode. Maks fritak er fire sammenhengende år. Eiere med fritidsabonnement kan ikke søke fritak for slamgebyr. Skjema for å søke om fritak finner du i lenken under: 

Skjema - Søknad om fritak fra kommunale gebyrer

I vårt gebyrregulativ får du oversikt over fastsatte priser for kommunale tjenester.

Gebyrregulativ 2023 (PDF, 569 kB)

Ved å bruke "Min eiendom" kan du får oversikt over din kommunale gebyrer i Senja kommune, se lenken under. 

Min Eiendom - Senja

Privat vannforsyning

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. For mer informasjon og lenke til registrering, se Mattilsynets nettsider:

Mattilsynet - Registrering av små vannforsyningssystemer