Helse- og omsorgsplan – Høring

Helse- og omsorgsplan for Senja kommune 2024–2040 legges nå ut for høring. Styringsgruppa for planarbeidet behandlet høringsutkastet i møte 6. mars 2024. Frist for innspill er 19. april 2024.

Om planen

Senja kommunestyre vedtok i sak 159/20: Planstrategi Senja kommune 2020–2023 at det skulle utarbeides sektorplan for helse- og omsorg i 2020–2021.  Av forskjellige årsaker ble dette arbeidet først startet opp i juni 2023. Oversikt over prosess og deltakelse ligger som vedlegg til høringsutkastet.

Planen er den første helse- og omsorgsplan for Senja kommune og er gjeldende for perioden 2024–2040. 

Planen omfatter tjenester til eldre, mennesker med funksjonshemminger, rusavhengige, somatisk og psykisk syke med bakgrunn i Helse- og omsorgstjenesteloven (hol). Planen omfatter ikke tjenester i NAV. 

Statistikk og kilder I arbeidet med planen er kommunens plandokumenter lagt til grunn, samt KOSTRA statistikk, oversikter fra SSB og Demenskartet. I tillegg er det brukt kommunens egne tall og kartlegginger. 

Planen er laget på et overordnet nivå, med anbefalinger på hvilke fagplaner som kommunen må prioritere å få på plass i en prosess umiddelbart etter at kommunestyret har behandlet denne planen

Rådmannen vil når planen legges fram til politisk behandling i Senja kommune, i råd, utvalg, formannskap og til sist kommunestyre 20. juni 2024 legge ved forslag til tiltaksplan med økonomiske konsekvenser for både drift og investeringer i økonomiplanperioden.

Planen har fire satsningsområder:

  • Forebygging og tidlig innsats
  • Ledelse, rekruttering og kompetanse
  • Innovasjon, velferdsteknologi og hjelpemidler
  • Framtidsrettet dimensjonering og utvikling av et helhetlig tjenestetilbud

Vedlegg til er dokumenter som er sentrale i det totale arbeidet med planen:

  • Beskrivelse av planprosessen og involvering
  • Referater fra 8 folkemøter og to innspill fra grendeutvalg
  • Referater fra arbeidsgruppene, som igjen danner grunnlaget for tiltakene i planen
  • Forslag til Innsatstrapp for Senja kommune som kommunestyret inviteres til å vedta sammen med planen
  • Tjenestebeskrivelser for alle tjenester som framkommer i innsatstrappa – som kommunestyret inviteres til å vedta sammen med planen. Dette vedlegget vil bli lagt ut fredag 15. mars 2024.

Medvirkning

Eventuelle innspill til planen merkes med «Helse- og omsorgsplan for Senja kommune 2024–2040,  og sendes til: 

post@senja.kommune.no eller per brevpost til: «Senja kommune, pb. 602, 9306 Finnsnes». 

Høringsfrist: 19.04.2024

Vedlegg

Helse- og omsorgsplan for Senja kommune 2024–2040
Tittel Publisert Type
Tjenestebeskrivelse 2024

15.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tjenestebeskrivelse 2024.pdf
Høringsutkast – Helse- og omsorgsplan Senja kommune 2024–2040

Høringsutkast – Helse- og omsorgsplan Senja kommune 2024–2040

08.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsutkast – Helse- og omsorgsplan Senja kommune 2024–2040.pdf
Prosess for Helse- og omsorgsplan i Senja kommune

Prosessplan for helse- og omsorgsplanarbeidet m/framdriftsplan

08.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Prosess for Helse- og omsorgsplan i Senja kommune.pdf
Oppsummering fra folkemøtene høsten 2023

Oppsummering fra 8 folkemøter og to innspill fra grendeutvalg

08.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppsummering fra folkemøtene høsten 2023.pdf
Rapport arbeidsgruppe 1

Rapport arbeidsgruppe 1

08.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport arbeidsgruppe 1.pdf
Rapport arbeidsgruppe 2

Rapport arbeidsgruppe 2

08.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport arbeidsgruppe 2.pdf
Rapport arbeidsgruppe 3

Rapport arbeidsgruppe 3

08.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport arbeidsgruppe 3.pdf
Rapport arbeidsgruppe 4

Rapport arbeidsgruppe 4

08.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport arbeidsgruppe 4.pdf
Forslag til Innsatstrapp for Senja kommune

Forslag til Innsatstrapp for Senja kommune som kommunestyret inviteres til å vedta sammen med planen

08.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til Innsatstrapp for Senja kommune.pdf

Her finner du Tjenestebeskrivelse 2024 (PDF, 812 kB) for alle tjenester som framkommer i innsatstrappa, som kommunestyret inviteres til å vedta sammen med planen.