Kommunedelplan for bynære områder - plan ID 2016 01

Utlegging til 2. gangs høring

Et mangfoldig og velfungerende byområde er det viktigste arealpolitiske supplement til byen og kommunesenter Finnsnes. Kommunedelplanen for bynære områder (KDPB) skal legge til rette for et helhetlig samspill mellom byrom, transport, boliger, næring og offentlig teknisk og sosial infrastruktur. Videre skal kommunedelplanen legge til rette for at Silsand kan utvikles som et bydelssenter som preges av flerfunksjonalitet, mangfoldig service- og tjenestetilbud og tilstrekkelig arealreserver når det gjelder langsiktig boligutvikling i takt med behovet og etterspørselen.

Planområdet er 21,5 km² stor og strekker seg fra Islandsbotn via Silsand til Vika, og fra området rundt Trollvikskole via Finnsnes, Botnhågen og Finnfjord til Sørreisa grense. Områderegulering Sentrumsplan Finnsnes videreføres i kommunedelplanen.

Arbeidet med kommunedelplan har strakt seg over flere år, og privatpersoner/grunneiere, næringslivet, regionale sektormyndigheter, og andre interessegrupper har gitt omfattende merknader, innspill og innsigelse til planforslaget under 1. gangs- høringen. Ved behandling av de innkomne merknader ble planforslaget endret - spesielt for å imøtekomme innkomne innsigelser fra regionalt nivå.

Gjennomført planrevisjonen er relativt omfattende, og med denne bakgrunn vedtok Utvalg for samfunnsutvikling (UFS) som planutvalg i sak 123/21, den 2.9.2021 at revidert planforslag KDPB, sist rev. 20.8.21 legges ut til 2.gangshøring og offentlig ettersyn.

Hovedhensikten med 2. gangs høringen å få løst innsigelsene som flere regionale sektormyndigheter fremmet til planforslaget under 1. gangs høring.

For å skape en helhetlig og tidsriktig arealpolitikk i takt med samfunnsutviklingen ble det i starten av planarbeidet vurdert at de fleste gjeldende reguleringsplanene innenfor planområde KDPB er gamle, uaktuelle eller utdaterte, og disse bør oppheves. Hensikten med å oppheve gamle planer er å rydde opp og fjerne planer som i det alt vesentlige er gjennomført, utdaterte. Dette gjelder spesielt for planer, som ikke lengre er i samsvar med utviklingen i de aktuelle områder, eller de har mistet sin styrende virkning gjennom omfattende dispensasjonspraksis - hovedsakelig grunnet spørsmål om høyere utnyttelse.

I revidert planforslag foreslås opphevet 120 reguleringsplaner som ble vedtatt mellom 1974 og ca. 2007 i Lenvik kommune, se planbestemmelser s. 28-31.  Størst parten av utbyggingsstrukturen i disse gamle planer vil bli videreført i kommunedelplanen, men maks. utbyggingsramme for de ulike arealbrukskategoriene blir satt lik. På denne måten rettes opp skjevheter som har oppstått fordi ulike planer i ett området har ulike utbyggingspremisser. Spesielt i Silsandområde er gjeldende planverk svært ulikt når det gjelder f.eks. maks utnyttelse og maks. bygningshøyde i ett området.

Kommunedelplanen vil skape like og helhetlige utbyggingskriterier innenfor hele planområde.

Finn gjeldende planstatus for din eiendom

Innspill til aktuelt planarbeid i Senja kommune

Merknader og innspill til revidert KDPB kan sendes til:

Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes eller post@senja.kommune.no

Vennligst merk merknaden med:
«Sak 2020/1428 Kommunedelplan for bynære områder»

Høringsfrist: 20. november 2021

Dokumenter

PID201601 Kommunedelplan for bynære områder, plan - utlegging til 2. gangs høring
Tittel Publisert Type
Saksprotokoll og utredning - UFS sak 123-21

Saksprotokoll og utredning - UFS sak 123-21

08.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Saksprotokoll og utredning - UFS sak 123-21.PDF
Plankart

Plankart

08.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Plankart - PID201601.PDF
Planbestemmelser

Planbestemmelser

08.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbestemmelser - PID201601.pdf
Planbeskrivelse

Planbeskrivelse

08.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse - PID201601.PDF
Planbeskrivelse del 2 - Konsekvensutredning delområder

Planbeskrivelse del 2 - Konsekvensutredning delområder

08.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse_ del 2 - Konsekvensutredning_ delområder - PID201601.PDF
Kart - planstatus gjeldende arealdel og reguleringsplaner

Kart - planstatus gjeldende arealdel og reguleringsplaner

08.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Kart - planstatus gjeldende arealdel og reguleringsplaner PID201601.PDF
Overordnet ROS analyse

Overordnet ROS analyse

08.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Overordnet ROS analyse - PID201601.PDF
Støysonekart

Støysonekart

08.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Støysonekart.PDF
Oppsummering merknader og innsigelser fra regionale sektormyndigheter

Oppsummering merknader og innsigelser fra regionale sektormyndigheter

08.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Oppsummering merknader og innsigelser fra regionale sektormyndigheter - rev 20.08.21.PDF
Fylkesmannen - samordnet høringsuttalelse - 1. gangs høring

Fylkesmannen - samordnet høringsuttalelse - 1. gangs høring

08.10.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Fylkesmannen - samordnet høringsuttalelse - 1. gangs høring - PID201601.PDF