Offentlig ettersyn: Søknad om akvakulturtillatelse til slaktemerder på ny lokalitet Innovanor ved Klubben

Søknad om akvakulturtillatelse til slaktemerder på ny lokalitet Innovanor ved Klubben, fra SalMar AS legges med dette ut til offentlig ettersyn. 

Søknaden gjelder: Etablering av slaktemerder ved nytt slakteri ved Klubben. Søknaden er i henhold til godkjent reguleringsplan. 

Størrelse: Det søkes om tillatt maksimal biomasse på 3000 tonn, og at gis fire tillatelser av 780 tonn til formålet med å ha biomasse stående inntil seks dager på lokalitet. 

Anleggstype: Flytende

Offentlig ettersyn skjer i samsvar med forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) av 22.12.2004 §§ 3 og 8, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet.

Merknader og uttalelser

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 2. oktober 2020.

Dette sendes til e-postadresse: post@senja.kommune.no eller som brev til adresse: Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Dokumenter 

Dokumenter tilhørende søknaden finner du i lenkene under: