Rådmann i Senja kommune

Hogne Eidissen var tidligere rådmann i Senja kommune. Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. 

Rådmannen sitt ansvar

I Senja bruker vi rådmann som tittel - ikke kommunedirektør. Tittel besluttes politisk. 

Rådmannen har ansvar for at saker som legges fram for utvalg og kommunestyret er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. 

Rådmannen er bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen, og det er kommunestyret som ansetter rådmannen. 

Rådmannen kan også treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning dersom folkevalgte organer har delegert myndigheten til rådmannen.  

Kommunens delegeringsreglement (KS) finner du her.

Oppdatering

Hogne Eidissen hadde sin siste arbeidsdag formelt 7. april 2024.

Fra 8. april vil kommunalsjef for oppvekst og kultur og i dag stedfortreder for rådmann, Rune Hoholm, være fungerende rådmann.

Kommunestyret i møte 25. april skal konstituere ny rådmann, som vil fungere fram til ny kommunedirektør er på plass.

Prosessen med å søke etter kommunedirektør er i gang, med søknadsfrist 22. april.