Rådmann i Senja kommune

Hogne Eidissen er rådmann i Senja kommune. Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. 

Kari H. Slaattelid

Rådmannen sitt ansvar

I Senja bruker vi rådmann som tittel - ikke kommunedirektør. Tittel besluttes politisk. 

Rådmannen har ansvar for at saker som legges fram for utvalg og kommunestyret er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. 

Rådmannen er bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen, og det er kommunestyret som ansetter rådmannen. 

Rådmannen kan også treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning dersom folkevalgte organer har delegert myndigheten til rådmannen.  

Kommunens delegeringsreglement (KS) finner du her.

Kontaktinformasjon