Grendeutvalg i Senja kommune

Senja kommunestyre vedtok 8. februar 2024, å endre fra 8 lokalråd til 17 grendeutvalg som nærdemokratimodell i Senja.

Her fra første dialogmøte med grendeutvalgene, etter vedtak i kommunestyret 8. februar 2024. Kari H. Slaattelid

Vedtaket hadde sin bakgrunn i tidligere saksutredning i kommunestyret om status på lokalrådsordningen, erfaringene og tilbakemeldingene fra lokalråd og grendeutvalg underveis, og evalueringsmøte om lokalrådsordningen 27. september 2023.

Ordfører og rådmann inviterte lederne for grendeutvalgene til dialogmøte 3. april, sammen med kommunalsjefene og fagansvarlig for hhv. Prosjekter og Plan og byggesak.

Fra lokalråd til grendeutvalgsmodell 8. februar 2024

I kommunestyremøtet 8. februar 2024 ble følgende vedtatt, basert på rådmannens saksframlegg (PDF, 183 kB):

 1. Navn på nærdemokratimodellen endres fra Lokalråd til Grendeutvalg. I stedet for 8 lokalråd blir det 17 grendeutvalg.
 2. Økonomiske ramme kr 400 000. Tilskudd utbetales i tråd med vedtektene.
 3. Kommunestyret vedtar vedtekter som gjelder alle grendeutvalgene (PDF, 119 kB) med følgende endring: punkt 2 organisering og sammensetning, etter første linje: Opprettelse av nye grendeutvalg skal godkjennes av formannskapet.
 4. Antallet grendeutvalg er ikke statisk. Nye kan opprettes eller etablerte grendeutvalg oppløses, i henhold til vedtekter for grendeutvalgene i Senja kommune.
 5. Kontaktliste grendeutvalg i Senja kommune - Nærdemokratimodellen (PDF, 85 kB)

Positivt dialogmøte

På møtet 3. april redegjorde rådmannen for prosess og konsekvenser, med bakgrunn i vedtaket i kommunestyret.

Deltakerne diskuterte også hvordan partene ønsker at kommunikasjon, samhandling og samarbeid skal fungere i praksis mellom Senja kommune og grendeutvalgene. 

Videre fikk grendeutvalgene orientering om oppfølging av arealplan, status på prosjektene i kommunen og ny Helse og omsorgsplan som er på høring.

Det kom gode tilbakemeldinger etter møtet fra grendeutvalgslederne, om at møtet var nyttig i forhold til videre prosess og ga god og grundig orientering.

Informasjon fra møtet

Videre framdrift

Innspill ble diskutert, og tas til orientering og oppfølging av ordfører, rådmann og grendeutvalgslederne. 

Neste møtepunkt blir 24. oktober kl.18.00-21.00, Senja rådhus, kommunestyresalen. 

Dette møtet er en oppfølging og et konkret arbeidsmøte, for å avstemme hvor langt vi er kommet, hva vi bør justere og konkretisere endelig samarbeidsform.

Hva bidrar grendeutvalgene med

 • Være et kontaktledd i kommunale saker og høringer som gjelder området.
 • Være et kontaktledd i beredskapssituasjoner, hvor det er behov for kommunikasjon med grendeutvalgets geografiske virkeområde.
 • Nominere kandidater til Ungdomsrådet.
 • Gi innspill på navn til stemmestyret i stemmekretsene som grendeutvalget tilhører, når det er kommunestyre-/fylkestingsvalg, stortingsvalg og sametingsvalg.

Hva bidrar kommunen med

 • Utbetaler årlig tilskudd til grendeutvalget iht. kommunestyrets vedtak. Mottar dokumentasjon fra grendeutvalgene om hva pengene brukes til. Dette er dokumentasjon på at midlene blir brukt iht. intensjonen, noe som er et krav fra revisjonen.   
 • Følger opp grendeutvalgene i forhold til aktuelle saker og høringer. 
 • På forespørsel kobles grendeutvalgets leder/representant med kommunedirektør/ordfører/aktuell saksbehandler, i saker som hører inn under det respektive grendeutvalgs geografiske virkeområde. 
 • Informerer utad til innbyggerne om grendeutvalgenes rolle og aktuelle saker som berører hele kommunen. 
 • Kommunedirektør og ordfører arrangerer årlig felles dialogmøte med grendeutvalgenes ledere, med faglig nyttig innhold.

Anmodning om tilskudd 2024

Det står i vedtektene at «Tilskuddet utbetales etter at kommunen har mottatt grendeutvalgets årsberetning og budsjett, innen 1. kvartal hvert år. 

På dialogmøtet kom det fram at enkelte ikke har hatt årsmøte ennå, og derfor er vi så klart fleksible. Grendeutvalgsmodellen startet jo også først i februar 2024.

Det er derfor helt greit å dokumentere, via et protokollert styremøte med beslutningsvedtak – gjerne nå i april, om du som leder ønsker å anmode snarest mulig – at grendeutvalget anmoder Senja kommune om tilskudd for 2024 iht. vedtak i kommunestyret 8.2.24, og gjerne hva styret tenker/beslutter at tilskuddet skal benyttes til. 

 • I løpet av april: Send anmodning om tilskudd for grendeutvalg 2024, inkl. 
  • styreprotokollen med vedtak
  • kontonummer og kontoinnehaver tilskuddet skal inn på 
 • Anmodningen sendes på e-post til post@senja.kommune.no.

Årene framover vil Årsberetning for hvert grendeutvalg være dokumentasjon fra fjoråret, på at styret i grendeutvalget har anmodet om tilskudd og hva styret har besluttet at det skulle brukes til. 

Koordinator

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med Kari H. Slaattelid , som er koordinator i Senja kommune for grendeutvalgene.

Nyttige informasjonslenker