Kunngjøring: Vedtak Kommuneplanens arealdel for kysten. PID: 2020002

Senja kommunestyre har i sak 47/2021 vedtatt Kommuneplanens arealdel for kysten (Kystplan II for Midt- og Sør-Troms) PID 2020002 for eget sjøareal.  Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vedtak: 

  1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Senja kommunestyre planforslaget til Kommuneplanens arealdel for kysten (Kystplan II for Midt- og Sør-Troms) PID 2020002 for eget sjøareal som består av:
  • PID 2020002 Planbeskrivelse med vedlegg, sist revidert 11.3.2021
  • PID 2020002 Plankart for kommunens sjøareal, sist revidert 11.3.2021
  • PID 2020002 Planbestemmelser, sist revidert 11.3.2021
  1. På grunn av manglende søkelys på lokaliteter for oppdrett av nye marine arter i planprosessen vil kommunen være positiv til å behandle dispensasjonssaker for slike lokaliteter forutsatt at de fremmes innen 1. mai 2021. Kommunestyre ber rådmann informere aktuelle aktører om dette. Utvalg for samfunnsutvikling sluttbehandler dispensasjonene politisk.
  2. Rullering av arealdel for kysten startes opp og gjennomføres så raskt som mulig, og bør bl.a. sette søkelys på struktur knyttet til oppdrettslokaliteter.
  3. Senja kommunestyre vedtar at området 1931-VA01 Ytre Øyfjord, som er forbeholdt oppdrett av alle arter jf. PBL § 11-11, pkt. 7, tas ut av kommuneplanens arealdel.
  4. Senja kommunestyre vedtar området 1931-VA13 Ytre Baltsfjord som ny lokalitet for oppdrett av alle arter jf. PBL § 11-11, pkt.7.

Vedtatt endring: 4.11.F og 4.10C i planbestemmelsene tas ut av Kystsoneplan

Dokumenter

Under finner du plandokumentene:

I lenken under finner du dokumentene fra kommunestyremøtet hvor planen ble vedtatt. Saken har nr. 47/2021:Politisk møtekalender - Senja kommunestyre 11.02.21