Stipend på opptil 300 000 kr til medisinstudenter

Vi er i godt driv, har en positiv befolkningsutvikling og ønsker å få flere leger til Senja. Derfor er vi framme i skoa og tilbyr medisinstudenter stipend i studieperioden, mot bindingstid.

Er du medisinstudent kan du søke om opptil 100 000 kroner per studieår, fordelt på 50 000 kroner per semester.   

Det vil si 300 000 kroner for hele studieperioden.   

Formålet med stipendordningen er å rekruttere medisinstudenter til ledige stillingshjemler i den kommunale fastlegetjenesten, og tilrettelegge for større forutsigbarhet og kontinuitet.

Hvem kan søke

Medisinstudenter som minimum har fullført og bestått 3. studieår.   

Prioritering av søkere skjer med bakgrunn i geografi:   

 • Studenter folkeregistrert i Senja kommune   
 • Studenter folkeregistrert i Midt-Tromskommunene   
 • Studenter fra øvrige deler av landet   

Ved flere søkere innenfor samme prioritet, tildeles stipend etter loddtrekning.   

Se flere videoer om legetjenesten i Senja - YouTube

Hva kan du få i stipend   

Du kan søke om opptil 100 000 kroner per studieår, fordelt på 50 000 kroner per semester. Det vil si opptil 300 000 kroner for hele studieperioden.   

Stipendet skal dekke:   

 • studieavgift   
 • eksamensavgift   
 • nødvendig litteratur   
 • andre kostnader relatert til utdanningen   

Du skatter av utbetaling som ikke kan dokumenteres ved kvittering.   

Bindingstid   

Mottakere av stipend plikter å skrive under avtale om bindingstid på inntil 2 år. Ved       s    tipend under 100 000 kroner, er bindingstiden 1 år.           

Retningslinjer

Bindingstiden starter ikke å løpe, før turnustjenesten er ferdig og du går inn i fast stilling som fastlege.   

 • Dersom mottaker av stipend sier opp stilling før bindingstiden er utløpt, vil stipendet måtte tilbakebetales forholdsmessig ut fra stipendets størrelse og uoppfylt bindingstid.    
 • Ved brudd på avtale om bindingstid før 1 år er gått, må hele beløpet betales tilbake.    
 • Dersom ikke utdanningen fullføres skal hele stipendet tilbakebetales.    
 • Dersom utdanning ikke fullføres minimum 1 år innen normert tid, skal stipendet tilbakebetales.    
 • Ved permisjoner eller lengre sykefravær ut over arbeidsgiverperioden etter ansettelse og påbegynt bindingstid, skal bindingstiden forlenges tilsvarende fraværets lengde.     

Retningslinjer kommunalt stipend medisinstudenter Senja kommune (PDF, 44 kB)

Send oss søknad!

Skriftlig søknad sendes virksomhetsleder for Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms/Senjalegen, Evy Nordby til evy.nordby@senja.kommune.no.   

 • Det må legges ved dokumentasjon, som bekrefter bestått eksamen 3. studieår og bekreftet studieplass 4. år.    
 • Søknadsfrist 15. september hvert år.    
 • Tildeling av stipend skal skje innen 30. september hvert år.   
 • Stipendet kunngjøres gjennom annonsering på sosiale medier og ved oppslag på UiT Norges arktiske universitet.   
Her fra fagdag og scenarioøvelse i desember 2022, i regi av Finnsnes interkommunale legevakt og Universitetssykehuset Nord-Norge v/Mads Gilbert. Foto Kari H. Slaattelid, Senja kommune.Her fra fagdag og scenarioøvelse i desember 2022, i regi av Finnsnes interkommunale legevakt og Universitetssykehuset Nord-Norge v/Mads Gilbert. Foto Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

I Senja kommune får du faglig utvikling

 • Vi legger til rette for faglig nettverksbygging, veiledning og fagutvikling.
 • Leger tilbys spesialistutdanningen i allmennmedisin og resertifisering som spesialist.
 • Senjalegen har erfarne legeveiledere og avsatt ukentlig tid til veiledning for LIS1, ALIS og vikarleger.
 • Vi har åpnet for at to leger kan dele opp en fastlegeliste å jobbe i en såkalt Nordsjøturnus.
 • Begge legekontorene er godt bemannet med sykepleiere, bioingeniører og helsesekretærer.
 • Legekontorene ledes og administreres av avdelingsleder og medisinskfaglig ansvarlig lege.
 • Fastleger har et tett samarbeid med diabetessykepleier og kreftsykepleier.
 • I Senjalegen kan du starte som fastlege uten krav om kjøp av fastlegehjemmel.